Prečo verím. Život ako dôkaz viery - Vittorio Messori

Bratislava, Slovo medzi nami – redemptoristi v spolupráci s vyd. LÚČ 2010

Taliansky novinár Vittorio Messori, pôvodne agnostik, neskôr katolícky konvertita, je autorom niekoľkých publikácií zaoberajúcich sa kľúčovými otázkami katolíckej viery. Jeho dosiaľ najznámejšou a zároveň i najprekladanejšou sa stala kniha Hypotézy o Ježišovi, v ktorej podrobuje svojmu kritickému skúmaniu nielen teórie rôznych autorov, ale aj evanjeliá. V publikácii Prečo verím sa vracia do obdobia pred vznikom Hypotéz o Ježišovi, do čias, keď sa odohrali udalosti, ktoré ho priviedli ku katolíckej viere.

Kniha rozdelená na sedem tematických celkov má formu rozhovoru Messoriho s Andreom Torniellim, autorom diel s kresťanským zameraním. Úvodná kapitola nás bližšie oboznamuje s Messoriho filozofiou a vnímaním kresťanskej viery. Na báze metafyzických a filozoficko-teologických aspektov sa dotýka základných existenčných otázok. V nasledujúcej časti Messori približuje časť svojho života pred nájdením svojej viery. Na pozadí kultúry a historicko-politickej situácie v Taliansku 60. rokov objasňuje vzťahy v cirkevných organizáciách a inštitúciách, ale aj situáciu vo svojej rodine, kde vládol prevažne agnosticizmus a antiklerikalizmus.

Autor potvrdzuje svoj predchádzajúci príklon k existencializmu, najmä Sartrovi, čo ho zároveň priviedlo k premýšľaniu o smerovaní vlastného života v roku 1964, ktorý sa pre neho stal z hľadiska viery prelomovým.

Osobitná kapitola je venovaná filozofovi Blaisovi Pascalovi a jeho dielu Myšlienky, ktoré prinášalo iný uhol pohľadu na kresťanstvo a malo na Messoriho konverziu najvýraznejší vplyv. Načrtáva hypotézy o príčinách konverzie človeka na kresťanskú vieru, čiastočne sa zaoberá spoločnými a rozdielnymi atribútmi medzi náboženstvami a potrebou „dialógu“ medzi nimi. V ďalšej časti sa vyjadruje k tajomstvu trojjediného Boha – Svätej Trojice a k možnostiam ľudského pochopenia tohto fenoménu. Zároveň vysvetľuje dôvody na napísanie svojej prvej nábožensky orientovanej knihy Hypotézy o Ježišovi. V závere sa autor pokúša definovať podstatu cirkvi ako inštitúcie i ako spoločenstva potrebného pre kresťanský svet. Vyvracia dezinformácie súvisiace s dejinami cirkvi, objasňuje príčiny narastajúcich útokov proti nej. Zároveň sa zamýšľa nad otázkou ekumenizmu, potrebami súčasnej cirkvi a jej budúcnosti.

Dielo Vittoria Messoriho Prečo verím nie je určené širokým vrstvám laikov, je to intelektuálne náročná kniha písaná dosť odborne, dvaja kresťanskí autori-žurnalisti na jej stránkach rozohrávajú teologicko-filozofickú diskusiu, pričom predpokladajú fundovaného čitateľa oboznámeného s určitými skutočnosťami týkajúcimi sa náboženstva a viery.