Recenzia
Jozef Brunclík
27.06.2008

Premeny folklórnych textov - Jozef Melicher - ed. Jana Nemcová

ed. Jana Nemcová

Epilóg Jozefa Melichera

Jozef Melicher (editor Jana Nemcová)

Premeny folklórnych textov

Nitra, FF UKF v Nitre 2007

Jozef Melicher sa do slovenskej literatúry zaradil ako spisovateľ, publicista, vysokoškolský pedagóg, literárny historik, etnológ, zberateľ folklórnych textov. Publikácia Premeny folklórnych textov je reprezentatívnym výberom jeho štúdií a článkov o problematike ústnej ľudovej a písomnej slovesnosti. Jednotlivé príspevky boli publikované v rokoch 1968 – 1998 v dobovej tlači a vo vybraných zborníkoch. Zámerom autora bolo preukázať „úsilie o literárny výklad, analýzu, interpretáciu folklórneho textu predovšetkým ako estetického komunikátu“ (s. 7). Okrem toho teoreticky načrtol problematiku žánrov ľudovej prózy, v ktorých dominovala povesť, rozprávka, balada, legenda a viaceré podoby ľudovej piesne. Aj táto Melicherova publikácia je len vyústením dlhodobého, intencionálneho a hlavne systematického záujmu o slovenský folklór. Prezentoval sa tu ako „citlivý umelecký reproduktant i znalec regionálnej literatúry a literatúry vôbec. Vidí ju procesuálne i recepčne.“ (LIBA, s. 9).

Náhľady na folklórne texty boli u autora podmienené detailným interpretačným sondovaním, na základe ktorého opodstatnene zovšeobecňoval, dedukoval a konkrétne poznatky tak nadobúdali všeobecnú platnosť – vytvárali tak rámec priezoru k charakteristikám jednotlivých žánrov ľudovej slovesnosti. Publikácia je retrospektívou a zároveň epilógom autorovho tvorivého snaženia. Je zároveň dôkazom, ako sa v rámci konštituovania teoretickej bázy žánrových podôb folklórnych textov  podrobne venoval zberateľskej i zberateľsko-beletristickej tvorbe. V tejto jeho snahe ho však čiastočne obmedzila zákerná choroba, s ktorou niekoľko rokov neúnavne bojoval, no 9. januára 2008 tento boj prehral. Iróniou osudu bolo, že o deň na to – teda 10. januára – z Vydavateľstva Michala Vaška doručili do Nitry ním dlho očakávanú poslednú publikáciu. Svojím celoživotným snažením si však vybojoval nadčasový obdiv a uznanie odbornej i laickej verejnosti.

Jozef Brunclík