Recenzia
Lenka Mikušíková
05.09.2013

Premeny školy v digitálnom veku - Ivan Kalaš a kol.

O  digitalizácii spoločnosti a  integrácii digitálnych technológií do poznávacieho procesu detí, žiakov a študentov je publikácia Premeny školy v digitálnom veku od Ivana Kalaša a kolektívu (SPN – Mladé letá 2013). Autorský kolektív adresuje svoju knihu učiteľom, manažérom školskej politiky a tiež rodičom. Jednoducho všetkým, ktorí sú ochotní pripustiť, že digitálne technológie majú v dnešnej dobe informačnej spoločnosti kľúčový význam a zohrávajú dôležitú úlohu pri nadobúdaní kompetencií v modernom vzdelávaní.

Autori v knihe upozorňujú, že digitálne technológie nepredstavujú iba informačné médium, ale aj konštrukčné, ktoré umožňuje žiakom tvoriť, skúmať, objavovať, vyjadrovať sa, rozvíjať. Tento aspekt, ktorý v sebe podmieňuje aktívny prístup dieťaťa, je zároveň základným východiskom v aktuálnej snahe o reformu vzdelávania. Čitateľ sa v knihe popri základnom pojmosloví z oblasti digitálnych technológií a  informatiky stretáva s rozvojom nezávislého myslenia a reálnych skúseností detí, s motívom slobody a zodpovednosti za svoje vzdelanie, s myšlienkou, že žiaci sa majú učiť s učiteľom, nie od neho. A nezostáva len pri myšlienkach, Kalaš a jeho spolupracovníci poskytujú všetkým učiteľom aj návod, ako to všetko uviesť do praxe.

Obsah knihy má tri nadväzujúce, no nezávislé kapitoly. Prvá analyzuje spoločnosť, jej premeny a život v „sieti“. Druhá sa venuje škole prostredníctvom koncepcií vzdelávania v digitálnom veku a v tretej si autori posvietili na triedu a samotný vyučovací proces s integráciou moderných technológií. Okrem množstva obrázkov, grafov a schém kladie publikácia nároky na vizuálnu stránku svojej formy. Hlavný text je po stranách dopĺňaný margináliami, v rámci ktorých nájdete zaujímavosti, príklady, ukážky, historické kontexty, hádanky, hlášky, tipy, dokonca vtipy. Dôležité pojmy a myšlienky sú zvýraznené, text je systematicky členený, čoho výsledkom je, že kniha pôsobí ako zväzok poznámok. Jej charakter je encyklopedický, čo priznávajú aj sami autori, teda jej úlohou je skôr upozorňovať učiteľov na zásadné témy, motivovať ich k hlbšiemu štúdiu, ako sa veci majú a ako fungujú, inšpirovať ich k vlastnej tvorivej pedagogickej činnosti. Na podporu týchto snáh slúži aj prístupný jazykový štýl celej publikácie a interaktívna komunikácia s čitateľom. Samozrejmosťou sú príklady z praxe a námety na aktivity so žiakmi.