Recenzia
Jana Sokolová
16.12.2016

PREVTELENIE - Leonard

Prevtelenie
Leonard
Preklad Jaroslav Coplák
Perfekt 2015
V závere druhej svetovej vojny, keď už nacis-
tické Nemecko stráca svoju prevahu na súši
aj vo svetových vodách, nemecká ponorka
U-1852 zaútočí na grécky obchodný parník
Peleus. Keďže hrozí prezradenie ponorky, jej
kapitán vydá rozkaz (v rozpore s medzinárod-
nými konvenciami) zlikvidovať všetky dôkazy,
vrátane stroskotancov. Táto skutočná udalosť
poslúžila ako východiskový motív poľskému
autorovi vystupujúcemu pod pseudonymom
Leonard na napísanie románu s názvom
Prevtelenie.
  Parník Golden Creek plávajúci pod vlajkou
Spojených štátov amerických bol torpédova-
ný nemeckou ponorkou U-1852. Jeho záhadné
zmiznutie, bez akýchkoľvek stôp, ostáva pre
spojencov nevysvetliteľné, až pokým sa ná-
hodne a pomerne bez akýchkoľvek súvislostí
nájdu pri pobreží mŕtvoly s nemeckými guľ-
kami v tele.
  Román je rozdelený do dvoch častí, v prvej sa
vedie vyšetrovanie zločinu a v druhej dominuje
súdny proces, tematicky zároveň predstavujú
aj centrálnu dejovú líniu. Ústrednej dejovej
linke výrazne konkuruje množstvo vedľajších,
ktoré sú snované z individuálnych príbehov
jednotlivých postáv, ocitajúcich sa v priamej
alebo nepriamej súvislosti s dvomi hlavnými
postavami. Prvého dôstojníka parníka Mar-
tina Stranga a nemeckého inžiniera Ulricha
Ihnu, napriek tomu, že sa nikdy nestretnú,
spojí nepredvídaný sled okolností. Samotný
názov Prevtelenie korešponduje s hlavným
motívom celého príbehu. Prepojenie inšpirácie
skutočnou udalosťou s fiktívnym príbehom
v tomto prípade výborne funguje. Príznačná
je precízna charakteristika. Autor vstupuje do
myšlienok postáv, čím odhaľuje ich pestrý vnú-
torný život a osvetľuje pohnútky ich konania.
Zároveň sa snaží na celú kontroverznú uda-
losť pozerať z viacerých možných perspektív.
Nevyslovuje jednoznačné obvinenia či súdy.
  Leonard, vlastným menom Leonard Zagór-
sky, sa prejavil ako zdatný znalec geogra-
fických a vojnových, resp. vojenských reálií
bez toho, aby čitateľa zaťažil spŕškou faktov
či komplikovaných opisov. Rovnako dokázal
rozrozprávať fascinujúci literárny príbeh plný
nečakaných zvratov, odohrávajúci sa na via-
cerých kontinentoch.
  Románový triler Prevtelenie ukrýva v sebe
množstvo informácií, ktoré dotvárajú samotné
čítanie, dávku vzrušujúceho napätia, tajom-
stvo a viaceré rozuzlenia, nič z toho však ne-
pôsobí samoúčelne. O jeho kvalitách vypovedá
aj pozícia bestsellera v domácom Poľsku.