Bratislava, Literárne informačné centrum 2012
Evanjeliu svätému som predslovom,“ tak sa začína slávna staroslovienska báseň z  9.  storočia, koncipovaná ako predslov k prekladu evanjelií. Originál nepoznáme. Máme k dispozícii len odpis na pergamene z 13. storočia, ktorý sa našiel v roku 1858 v  Srbsku. Autorstvo sa pripisuje Konštantínovi Filozofovi – svätému Cyrilovi (827 – 869), jednému z najväčších vzdelancov v celom východorímskom cisárstve tých čias. Text Proglasu je unikátny z viacerých príčin. Ide o najstaršiu slovanskú báseň a najstaršiu písomnú pamiatku v spisovnej staroslovienčine, ktorú pápež Hadrián II. uznal za štvrtý liturgický jazyk (popri latinčine, gréčtine a hebrejčine). Táto básnická skladba vyniká nielen filozoficko-náboženskou hĺbkou, ale aj literárnou krásou. Jej forma sa podobá na jambický trimeter, ktorým boli písané napr. Sofoklove drámy. Svetoznámy lingvista Roman Jakobson o Proglase v európskom kultúrnom kontexte napísal: „Márne by sme hľadali v iných krajinách stredovekej Európy obdobu tejto priebojnej básne, literárnu pamiatku príbuzného obsahu.“ (Múdrosť starých Čechov, 1943)
Na prahu 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (r. 863) pripravilo Literárne informačné centrum krásny literárny artefakt: dve knižky-sestry v originálnej vizuálnej koncepcii s ilustráciami Miloša Koptáka. Každá kniha iným spôsobom tlmočí posolstvo Proglasu. Daniel Pastirčák je autorom tej prvej s názvom Slovo pred slovom – Proglas pre deti a ich rodičov. Myšlienky sv. Cyrila tlmočí veľmi komunikatívne, dokonca v rýmoch, napríklad takto: „Aj duša bez kníh je bezradná a nahá, // nevie, čo si počať, stále iba váha. // Chytrák ju uloví do medových sietí. // Oblečte sa do kníh, nemrznite, deti!
Druhá knižka Proglas – Preklady a básnické interpretácie je spoločným dielom viacerých autorov: Buzássy, Haugová, Kuniak, Džunková, Jurolek, Ondrejička, Podracká, Zambor, Ondrejková, Hevier. Desať slovenských básnikov vzdáva poctu sv. Cyrilovi a jeho Proglasu, v podobe duchovne ladenej básne v záväznej forme 110 veršov (Proglas má 110 veršov + 111. verš „amen“). Desať textov-básní je veľmi rozmanitých formou i obsahom. Popri formálne štruktúrovaných podľa presnej schémy (Buzássy, Jurolek, Kuniak, Podracká) nájdeme väčšinu textov vo voľnej, neviazanej forme. Pokiaľ ide o obsah, na jednom póle sú texty explicitne kresťanské, ktoré nadväzujú na filozofické posolstvo Proglasu, resp. ospevujú misiu sv. Cyrila a  Metoda (Buzássy, Zambor). Na o pačnej strane spektra sa nachádzajú texty len intuitívne a minimálne sýtené zo zdroja solúnskej misie a kresťanstva (Ondrejička, Ondrejková, Jurolek). Celkom osobitým je Hevierov textový monolit, ktorý extaticky, akoby na jeden nádych, v neprerušenom prúde vedomia strhol do seba ako lavína hlboko vnútorné asociácie na tému Boh-slovo-počiatok-jazyk. Všetkých desať textov je apoteózou slova (písma, jazyka), nie všetky sú apoteózou Božieho slova – čo je nepochybne jedna z kľúčových myšlienok Proglasu.
Pre úplnosť dodajme, že v knihe okrem desiatich básní desiatich básnikov nájdeme na prvom mieste text Proglasu v origináli, ďalej básnický preklad Viliama Turčányho z roku 2011 a preklad spolu s esejou Ľubomíra Feldeka. Bude zaujímavé sledovať, ktorý z prekladov sa lepšie ujme, ktorý si vybuduje silnejšiu pozíciu, resp. či nepribudne časom ešte minimálne jedna nová verzia prekladu do slovenčiny. Feldekov text je bližší súčasnému, hovorovému jazyku. Pre konkrétnosť malá ukážka: jedna z najznámejších pasáží Proglasu (verše 40 – 41) v odlišných verziách znie takto: „A ešte väčšmi od človeka z kameňa // je mŕtva duša, každá duša bez písmen“ (Turčány 1964); „A ešte väčšmi od kameňa v človeku // sa bezpísmenná duša javí neživou“ (Turčány 2011);Ešte viac ľudská duša skamenie // bez písmen. Zomrie, stratí všetku vládu.“ (Feldek 2011). Koncepcia Proglasu z  dielne Literárneho informačného centra je jedinečná a  spláca dlh voči slovenskej verejnosti. Zaiste sa podobný zámer viaže aj k bibliofilskej verzii titulu Slovo pred slovom – Proglas pre deti a ich rodičov Daniela Pastirčáka s ilustráciami Miloša Koptáka. Bibliofíliu tvorí 23 voľných listov vložených v obale s dominantným výrezom; vychádza v limitovanom náklade 150 kusov.
Elena Hidvéghyová-Yung