Recenzia
Peter Mráz
23.09.2009

Prvá smrť v rodine - Ivana Dobrakovová - Čaro nechceného

Čaro nechceného

Čaro nechceného

Ivana Dobrakovová: Prvá smrť v rodine. Bratislava, Marenčin PT 2009

  Je ťažké vidieť, že ľudský život má aj iné etapy. Jednou z nich je starnutie. Choroby. Smrť. Dobrakovovej debutová zbierka poviedok Prvá smrť v rodine ale ukazuje, že úmrtie nie je len záležitosťou najstaršej generácie. Že sa s ňou konfrontuje každý z nás. Mladá žena, milenka starnúceho muža s vysokým krvným tlakom a nesprávnou životosprávou, ktorej v próze On a ona. Nie my dvaja strach z budúcnosti po jeho boku pripomenie osud jej otca. Alebo súrodenci v poviedke Dedičstvo, pred ktorými nestojí len úloha dohodnúť sa na podmienkach predaja rodičovského domu, ale najmä úloha uvedomiť si, že s odchodom ich otca na večnosť sa dodnes nevedia vyrovnať. Priam psychologickou štúdiou rodinných pomerov je v tomto kontexte aj poviedka Po pohrebe, ktorej jadrom je konfrontácia mĺkveho spolužitia rodiny a z toho vyplývajúcich neverbálnych dôsledkov. Každý má vlastný liek na svoje problémy. Jedným z nich je alkoholizmus, druhým sex bez lásky. Aj próza Klbko hadov rozpráva o dlhodobej neschopnosti komunikovať. Priznať si pravdu, že nás ktosi opustil, a nebáť sa začať opäť žiť a komunikovať je tiež podtextom prózy Matka a dcéra cestujú vlakom. Ako vysvetliť dieťaťu, že jeho rodič ho už nikde nečaká? Kým v poviedke Apuka psychika fyzicky zdatného muža navodí detektívnu zápletku, v próze Žiť s Petrom zapríčiní psychický kolaps manželky. Próza Belleuve, Marseille je duševne náročným prežívaním mladej ošetrovateľky senilných starcov a nevládnych starých žien, v ktorom sa stráca miesto pre pochopenie bolesti, lásky, súcitu. Ostáva len mechanická činnosť, otváranie a zatváranie úst opakujúcich naučené frázy. Zažité schémy sú aj základom poviedky Spodné vody Zemplínskej šíravy. Dobrakovová využíva topos študentského mikrosveta. Po Pankovčínovi je prvou, ktorá sa z mikropriestoru 3x4 odráža smerom k tajomnu, k detektívnemu pozadiu spolužitia dvoch ľudí. Internátny svet, tentoraz na študijnom pobyte, je aj sociosférou prózy Ti boš zelo v redu punca. Aj z neho tryská návratný motív, pohrávanie sa s myšlienkou samovraždy ako iluzórnemu vzdoru voči odľudštenému svetu, v ktorom chýba to základné, rozhovor, počúvanie jeden druhého (Balkón). Dobrakovovej kniha je paletou psychologických sond do ľudskej duše v rôznych časopriestorových dimenziách. Nemoralizuje, vytvára napätie. Jej vyznením nie je smrť, ale zdanlivé čaro nechceného, vôľa žiť.

Peter Mráz