Recenzia
Tomáš Hmíra
18.03.2021

Prvá učebnica geografie v ruskom jazyku pre bilingválne a slovanské gymnáziá

Oľga Iermachkova, Eliška Matušková: География. 3 класс.

Brno: Tribun EU, Trnava, 2021

   

Recenzovaná učebnica География. 3 класс autoriek Oľgy Iermachkovej a Elišky Matuškovej je adresovaná žiakom deviatich rusko-slovenských sekcií bilingválnych (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Košice, Námestovo, Rajec, Vráble a Vrbové) a slovanských gymnázií. V slovenskom prostredí sa stretávame s unikátnou učebnicou, pretože plnohodnotne vypĺňa deficit špeciálnych študijných materiálov určených pre slovenské bilingválne inštitúcie s ruským vyučovacím jazykom. Aktuálne je jedinou učebnicou svojej kategórie na Slovensku.

V súčasnom svete, v ére monopolu anglického jazyka ako jazyka medzinárodnej komunikácie má učebnica obzvlášť dôležité postavenie a význam. Jej cieľom nie je len jednostranné oboznámenie žiakov s faktami a pasívnym ovládaním slovnej zásoby, ale najmä oboznámenie sa geografiou národov ako dôležitou zložkou kultúry.

Učebnica je pilotným dielom schváleného grantového projektu KEGA s názvom Tvorba učebníc pre rusko-slovenské sekcie bilingválnych a slovanských gymnázií, ktorý dovoľuje vydať sériu úvodných piatich učebníc. Tvorcom jedinečného projektu je Katedra rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá bola požiadaná o tvorbu série 12 učebníc z predmetov geografia (3 učebnice), dejepis (3 učebnice) a občianska výchova (6 učebníc). Ide o prvý projekt svojho druhu na Slovensku, ktorý má vyplniť tzv. biele miesto absentujúcich ucelených a metodologicky prepracovaných učebníc pre uvedené predmety, ktoré by boli napísané v súlade s učebnými osnovami Ministerstva školstva SR a zodpovedali súčasným moderným trendom a potrebám študentov aj pedagógov.

Učebná pomôcka pozostáva zo 60 tém rozdelených do deviatich blokov (demografia, svetové hospodárstvo, Európa, Ázia, Afrika, Severná Amerika, Južná Amerika, Austrália a Oceánia a Antarktída). Každá téma poskytuje v úvode zoznam predpokladaných nových slov aj s označeným prízvukom, interpretáciu základného materiálu so zvýraznením kľúčových slov a pojmov. Pre autorky učebnice je prioritou aj rozvoj rečových kompetencií študentov, Na konci každej témy sú koncipované otázky a úlohy vhodné na precvičenie nadobudnutých vedomostí.

Cieľom učebnice je formovať v žiakoch gymnázií základný súbor poznatkov o ekonomike a demografii sveta, ekonomickej situácii a geografickej polohe krajín v konkrétnych regiónoch. Učebný materiál slúži nielen na formovanie jazykových, komunikačných, medzikultúrnych, sociolingvistických a iných kompetencií študentov, ale aj na rozvíjanie ich intelektu, túžby po vedomostiach, tvorivosti, na formovanie ich záujmov a záľub. Témy sú jazykovo prispôsobené a obsahovo primerane koncipované, čo motivuje k pomerne rýchlemu zvládnutiu jednotlivých častí učiva. Dôležité je, že autorky neopomenuli špecifiká študentov, ich úroveň jazykových znalostí, digitalizáciu moderného vzdelávacieho procesu či inovatívne prístupy k študentom v aktuálnom storočí.

Každý z vyššie spomínaných tematických blokov má dobre premyslenú štruktúru tak z hľadiska jazykového, ako aj metodického. V prvých dvoch blokoch sa žiaci postupne oboznámia so všeobecnými informáciami o demografii a svetovom hospodárstve, ktoré im ponúknu praktický prehľad a základ k nadobúdaniu už regionálnych údajov. Tie si primerane osvojujú od tretieho bloku, ktorý je venovaný Európe a predstavuje nosnú časť učebnice. V rámci Európy autorky ponúkajú dostatočný priestor najväčšej krajine sveta – Rusku. K téme krajiny, ktorej jazyk sa učíme, sú pomocnými a dostatočne efektívnymi materiálmi kvízy, test a slepá mapa, ktoré odzrkadľujú komplexnosť publikácie.

V ďalších blokoch je identicky rozpracovaná fyzická, humánna i regionálna geografia ostatných šiestich svetadielov. Podstatný je fakt, že učebnica obsahuje ucelené informácie o jednotlivých regiónoch svetadielov a pokrýva všetky ich základné údaje, čo sa zhoduje s vytýčenými cieľmi. Cenná je aktuálnosť učebnice,  pretože obsahuje celosvetové problémy 21. storočia aj otázky regionálno-geografického členenia, ktoré v súčasnosti nadobúdajú dôležitý charakter. Učebný materiál ponúka priestor pre hlbší prienik do jednotlivých problematík zo strany vyučujúceho i žiakov. Priestor pre diskusiu o témach, o ktoré javia žiaci záujem, je užitočný, pretože budúci špecialisti v danej oblasti musia byť schopní identifikovať zmeny, ktoré od daného momentu nastanú.

Autorky pripravili k jednotlivým témam praktické doplňujúce rubriky. Nesú názvy: Toto je zaujímavé, Historická informácia, Zapamätaj si! a Zopakuj!. Všetky rubriky rozširujú obzor študentov a zvyšujú ich záujem o poznávanie problematiky. V učebnici nechýbajú ani vizitky krajín, ktoré efektívne urýchľujú zapamätanie si kľúčových faktov. Rôzne kvízy a testy ponúkané v učebnici udržiavajú záujem o kognitívne aktivity, rozvíjajú myslenie a vynaliezavosť študentov. Prehľadnosť vzdelávacieho materiálu zabezpečujú mapy a ilustrácie.