Recenzia
Eva Dědečková
06.05.2021

Religiózny cestovný ruch

A. Krogmann, H. Kramáreková, L. Petrikovičová: Religiózny cestovný ruch v Nitrianskej diecéze

Nitra: FPV UKF v Nitre, 2020

 

Vďaka grantovej podpore VEGA vyšla na sklonku minulého roka zaujímavá, takmer stostránková publikácia, ktorá je venovaná špecifickému druhu cestovného ruchu. Kolektív pracovníkov Katedry geografie a regionálneho rozvoja na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa konkrétnejšie zameral na jednotlivé pútnické miesta Nitrianskej diecézy.

Geografi najprv zoznamujú čitateľa s históriou a vývojom religiózneho turizmu vo svete a na Slovensku, pričom poukazujú na celosvetový význam tohto typu turizmu (pokiaľ ide o kresťanov, v pohybe býva v priemere až 200 miliónov ľudí ročne) a jeho vplyv na možný rozvoj dotknutých miest a obcí. Teoretické a metodické východiská, na základe ktorých postupne predstavujú jednotlivé pozoruhodné lokality, umožňujú porovnanie úrovne rozvinutosti cestovného ruchu a prípadne navrhujú možnosti ďalšieho rozvoja.

Ešte predtým však spoznávame presné vymedzenie územia Nitrianskej diecézy, ktoré sa nekryje s administratívnym územím Nitrianskeho kraja. Celkovo teda čitateľ navštívi až 26 pútnických miest, pričom samotný genius loci je zachytený na vydarených plnofarebných fotografiách. Každé jedno miesto je najprv charakterizované z hľadiska geografickej polohy, príslušnosti k dekanátu, spomínajú sa aj povesti a legendy spájané s lokalitou, kult uctievania a konkrétne sakrálne priestory, dokonca nájdeme aj informácie o rozvinutosti infraštruktúry a úrovni propagácie konkrétneho pútnického miesta.

V skratke možno v istom zmysle hovoriť o vydarenom turistickom bedekri so špecifickým zameraním na religiózne miesta. To však neznamená, že publikácia nemôže zaujať aj neveriacich. Práve naopak – umožňuje človeku lepšie pochopiť príčiny, dôvody a kultúrno-historické súvislosti tejto na Slovensku hlboko zakorenenej tradície; nepredpojaté čítanie a nahliadnutie do architektonických diel či samotných sakrálnych úkonov, zachytených na fotografiách dokáže poskytnúť mnoho zaujímavých podnetov aj v kontexte filozofického, antropologického či sociologického výskumu. Z tohto hľadiska sú podnetné v závere publikácie uvedené informácie z aktuálnych prieskumov medzi návštevníkmi pútnických miest a ich starostlivé spracovanie (grafy, percentuálne vyjadrenie výsledkov). Závery prieskumov istotne môžu poslúžiť viacerým sféram spoločnosti a zároveň poskytujú celistvejší obraz o stave tohto typu duchovnosti minimálne v Nitrianskej diecéze. Pozoruhodným zistením bolo, že priemerným pútnikom je zrelá žena, ktorá hľadá energiu a sily do ďalšieho života... Čo to o stave našej spoločnosti vypovedá, nad tým by sme mohli interdisciplinárne (ale aj prosto ľudsky) ešte dôslednejšie uvažovať, ak by vo svojom projekte geografi pokračovali aj v rámci ostatných diecéz. Nateraz možno povedať, že svojou poctivou odborno-popularizačnou prácou rozhodne prispievajú ku kultúrnemu rozvoju Nitry a jej okolia.