Recenzia
04.06.2009

Rezenzia - Čo by sme nemali prehliadnuť

 

Komjatice 1256 – 2006

Zost. Štefan Cifra a Ing. Viera Vrabcová

Komjatice, Združenie priateľov obce Komjatice, obec Komjatice a Q-Solid 2008

Vedecko-popularizačná monografia obce vznikla vďaka vyše štvorročnej spolupráci dvoch oduševnených komjatických rodákov – šéfredaktora Národnej osvety Š. Cifru a národopisnej zberateľky, pôvodným povolaním ekonómky V. Vrabcovej, ako aj príspevkom množstva odborníkov, obyvateľov a rodákov obce. Textom do knihy prispelo 80 autorov a 138 autorov a zberateľov poskytlo takmer 2 000 obrazových dokumentov. 800-stranová kniha zaujme už prebalom s mapou obce a chotárnymi názvami na vnútornej strane. Spracovaniu dejín obce z 19. a 20. stor. predchádzal obšírny národopisný zber iniciátorky knihy Ing. V. Vrabcovej. Od 419 informátorov zozbierala vyše 6 000 fotografií a 2 000 strán textov od autorov, ale aj z prameňov, z kroník a archívnych materiálov. Metodiku tvorby monografie, zásady zberu a popisu materiálov sformuloval Š. Cifra, z jeho podnetu uskutočnila Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK v obci národopisný výskum (2004) a vzniklo Združenia priateľov obce Komjatice (2005). Odborné príspevky o obci napísali vedci a vysokoškolskí pedagógovia: o heraldike PhDr. L. Vrteľ, archeológii prof. PhDr. J. Bátora, DrSc., histórii doc. PhDr. J. Lukačka, CSc., sociológii prof. PhDr. Ľ. Malíková, PhD., etnológii doc. PhDr. H. Hlôšková, CSc., doc. PhDr. L. Mlynka, CSc., a i. Do knihy prispeli aj vzdelanci z obce: o školstve Mgr. Š. Letošťáková, cirkvi kňaz J. Kraus, ľudovej slovesnosti a nárečí PaedDr. J. Horváthová, folklóre vedúca DFS Mladosť Mgr. M. Nováková a vedúca ŽFSS Komjatičanka Mgr. V. Cifrová a i. Sú v nej texty z pozostalosti národno-osvetového činiteľa, komjatického kňaza O. Cabana (19. stor.), organistu a skladateľa F. Lörincziho, ktorý vytvoril 100-členný komjatický spevokol, či S. Podhorca a J. Gálika o živote v obci. V knihe je zbierka ľudových piesní, prísloví a porekadiel, súpis priezvisk a chotárnych názvov, slovník nárečia a osobností, registre, anglické, nemecké a ruské resumé.

Reprezentatívna kniha encyklopedického charakteru prináša množstvo zaujímavých informácií o obci, ale aj o dejinách ponitrianskeho regiónu, napr. o kontinuite staroslovenského osídlenia a kresťanstva od čias príchodu Slovanov cez obdobie Veľkej Moravy po vznik Uhorského štátu či o úlohe Komjatíc v boji proti okupácii južného Slovenska vojnovým Maďarskom. Monografia Komjatíc môže slúžiť ako vzor pre iné obce.

Július Balco