Recenzia
Juraj Malíček
28.07.2014

Rozprava o westerne - Peter Michalovič a Vlastimil Zuska

Publikácia Rozprava o westerne (Slovenský filmový ústav – Vysoká škola múzických umení) je faktograficky i odborne vyčerpávajúca monografia Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku s ilustráciami Jozefa Gertliho Danglára a apendixom Martina Helebranta venovaným zbraniam Divokého západu. Za touto strohou charakteristikou sa však skrýva jedna z najpozoruhodnejších kníh, aké u nás v poslednom čase vyšli.

Titul spája dva zdanlivo proti sebe stojace princípy. Vášeň, veľmi intenzívny osobný vzťah a poznanie, reprezentujúce racionálny, analytický prístup, neosobnosť, faktografiu. Nie fanúšikovské nadšenie a erudíciu ako dôsledok jeho napĺňania, ale odosobnený prístup vyslobodzujúci písanie z totalitného jarma subjektu. Fundament, z ktorého vyrastá teória, či, ak chceme, veda. Ak totiž napíšu dvaja profesori, estetici, filmoví teoretici, filozofi, vysokoškolskí učitelia a vôbec, odborníci, teoretickú knihu, akosi prirodzene očakávame, že ustúpia téme. Riešia, nakoniec, intelektuálny problém, nie vzťahový – v publikácii už nie je dôležité, aký majú k téme vzťah. Ten je totiž východiskom priznaným v úvode a v texte permanentne prítomným leitmotívom, spodným prúdom, ktorý čitateľ môže pocítiť, ak potrebuje impulz, aby čítal ďalej.

Rozprava o westerne skúma western predovšetkým ako filmový žáner. Súčasťou takéhoto skúmania je celkom prirodzene reflexia historickej epochy, geografického vymedzenia i sociologicky unikátnej situácie, v ktorej paralelne v rovnakom čase jestvovali reálne javy aj ich mytologické či mytologizované obrazy. Western je tu predstavený ako žáner kontinuálne sa vyvíjajúci celé jedno storočie, navyše relatívne jasného vymedzenia: žiada sa napísať – konzervatívny žáner, i keď autori dospievajú k poznaniu, že to nie je celkom tak. Ich témou je teda aj western vo vzťahu k žánru ako takému, k referenčnej realite i k sebe samému, pričom autotematizmus (vzťah westernu k sebe samému) sa ukazuje ako jeden zo zásadných problémov. Publikácia sprostredkúva poznanie ako proces, na ktorom čitateľ participuje. Predmetom jej záujmu je síce western, ale na metodologickej úrovni funguje vo vzťahu k žánrom takmer univerzálne, metódy v nej obsiahnuté sú aplikovateľné na teoretickú reflexiu väčšiny aktuálnych žánrov.

Rozprava o westerne je komplexnou odbornou teoretickou monografiou o westerne a zároveň veľmi precíznym, jasne sformulovaným a zrozumiteľným úvodom do takého módu reflexie sveta a vecí, v ktorom k nám svet a veci prehovárajú cez znaky. Ak sa ale len čitateľ túži dozvedieť čosi o westerne ako takom, o konkrétnych filmoch, postavách a ich historických predobrazoch, o poetike, dozvie sa. Ba čo viac, vďaka výrazovej sile a autorskému nasadeniu môže zatúžiť sa na westerny dívať, vnímať ich, preciťovať, premýšľať o nich.