Recenzia
27.10.2004

SAS 33 - 40 rokov Studia Academica Slovaca - Jubilejný ročník SAS

Jubilejný ročník SAS
 

Jubilejný ročník SAS

Studia Academica Slovaca 33. Prednášky XL. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry

Editori Jozef Mlacek a Miloslav Vojtech

Bratislava, Stimul 2004

  Už po štyridsiaty raz sa v auguste tohto roku konala v Bratislave letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorú organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského. V rámci jej programu odznela pre frekventantov celá séria zaujímavých prednášok, ktoré už tradične zachytáva v tlačenej podobe zborník, vychádzajúci tento rok už po tridsiaty tretí raz. Práve táto publikácia je dôkazom, že podujatie je na území Slovenska výnimočné: ide o jedinú letnú školu slovenského jazyka a kultúry, ktorá má jasne deklarovaný záujem zachovať si popri primárnom dôraze na rozvíjanie jazykovej a slovakistickej kompetencie svojich frekventantov aj akademický a vedecký rozmer.

  Zborník obsahuje štúdie, ktoré už tradične mapujú nielen problémy jazykovedy a literárnej histórie, ale reflektujú aj témy z oblastí slovenských dejín, etnológie či religionistiky. Tým, že obsah zborníka korešponduje s obsahom prednášok letnej školy, stáva sa táto publikácia vynikajúcou učebnou pomôckou pre jej študentov, no rozmanitosť štúdií môže osloviť širokú domácu a zahraničnú slovakistickú a slavistickú verejnosť.

  Špecifikom tohto zborníka, ako na to poukazuje v úvode editor Miloslav Vojtech, je „orientácia pomerne rozsiahlej skupiny príspevkov na oblasť interkultúrnych vzťahov... z pozície viacerých vedných disciplín“ (s. 8). Editor tu mal na mysli najmä príspevky týkajúce sa bilingvizmu, otázok medziliterárnych vzťahov a umeleckého prekladu, či problematiky náboženského života etnických skupín žijúcich na Slovensku. Časť príspevkov bola venovaná i okrúhlym výročiam niektorých významných slovenských osobností vedeckého a kultúrneho života: v oblasti historiografie to bol príspevok venovaný storočnici profesora Branislava Varsika, v jazykovede storočnici profesora Jána Stanislava a v oblasti literatúry storočniciam básnika Ladislava Novomeského, prozaika Mila Urbana a príspevok venovaný k 120. výročiu narodenia  dramatika Vladimíra Hurbana Vladimírova.

  Na nové trendy v lingvistike upozorňujú príspevky týkajúce sa všestranne využiteľného Slovenského národného korpusu a možností využívania nových médií a informačných technológií pri štúdiu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

  Príspevky a štúdie prinášajú všetko podstatné, čo odznelo na tohtoročnej letnej škole Studia Academica Slovaca 2004, a zároveň sú reprezentatívnym prehľadom súčasných otázok a trendov v jednotlivých disciplínach dotýkajúcich sa slovenského jazyka, literatúry a kultúry. Prednášky sú zároveň hmatateľným dôkazom toho, že vysokohodnotný atribút akademickosti, ktorý letná škola nesie aj vo svojom názve, jej právom patrí.

Martin Dzúr

 

40 rokov Studia Academica Slovaca

Editori Jana Pekarovičová a Eva Vojtechová

Bratislava, Univerzita Komenského 2004

  Počas prvých troch augustových týždňov mali možnosť ľudia z celého sveta bližšie sa zoznámiť so Slovenskom, spoznať Slovákov, ich kultúru, ale hlavne naučiť sa rozprávať našim jazykom. Tieto túžby cudzincov sa snaží napĺňať letná škola Studia Academica Slovaca, ktorá je dnes v najlepších rokoch - nedávno oslávila štyridsiatku. Pri tejto príležitosti vyšla i publikácia s názvom 40 rokov Studia Academica Slovaca.

  Nie je to len pútavé čítanie pre bývalých účastníkov SAS, ale kniha môže byť i zaujímavým a poučným zdrojom informácií pre ľudí „nezasvätených“. Po slávnostných príhovoroch v úvode publikácie, ktoré odzneli na oficiálnom otvorení letnej školy, sa dozvieme niečo z jej histórie. Príspevok Jozefa Mlaceka je analyticky podaným historickým exkurzom do prehistórie a prvých ročníkov letnej školy SAS. Jana Pekarovičová sa v príspevku s názvom Studia Academica Slovaca – harmónia tradície a modernosti zameriava prevažne na prínos letnej školy k výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka, ale nezabudne pritom priblížiť ani pravidelne vychádzajúci zborník Studia Academica Slovaca, vlastivedný program letnej školy, výberové semináre a tvorivé dielne, alebo kroniku, ktorá je od roku 1972 spoľahlivou pamäťou SAS. Slovenskú literatúru a literárnovednú slovakistiku na letnej škole analyzuje Miloslav  Vojtech a etnológiu Ján Michálek.

  Druhú časť publikácie tvoria príspevky lektorov, sprievodcov, či samotných účastníkov letnej školy. Niektorí sa vyznali zo svojho pozitívneho vzťahu k nej, iní vyrozprávali krátku príhodu, či napísali básničku. Uvoľnený, nestrojený štýl umožňuje čitateľovi hlbšie preniknúť do podstaty a poslania letnej školy. Ale hlavne, je tu hodnotenie od tých najpovolanejších, od frekventantov. Autentickosť ich výpovedí umocňujú fotografie a ukážky z kroniky.

  V závere knihy sú uvedení všetci členovia vedenia, lektorského zboru a sprievodcovia, ktorí sa v týchto funkciách vystriedali. Vhodným doplnením publikácie je aj zoznam všetkých prednášok uverejnených v zborníku Studia Academica Slovaca od roku 1972.

Róbert Sabo