Recenzia
Mary Wecheche
30.05.2008

Schéma a dogma v literatúre - Anton Lauček - Literatúra ako slúžka

Literatúra ako slúžka

Literatúra ako slúžka

Anton Lauček: Schéma a dogma v literatúre, Ružomberok, Katolícka univerzita 2006

  V rokoch 1950 – 1955 bol schematizmus v literatúre ústredným prvkom. Dogmatické smerovanie určoval „leitmotív“ marxizmu – leninizmu s predstaviteľmi robotníckej a roľníckej vrstvy, vyzdvihovanými na piedestál, neustále bojujúcimi a víťaziacimi pod záštitou komunistickej strany. Požiadavka doby znela presne a ponúkala naprogramované linky. Autori pritlačení vyhrážkami, najmä zákazom publikovania a prenasledovania rodiny, prijali túto politikou proklamovanú propagandu. Tvorivosť a písané slovo starostlivo priškrtené cenzúrou boli obmedzené na oslavu víťazstva triedneho boja a očakávania krásnej budúcnosti. Jedným z hlavných a degradujúcich prvkov nátlaku boli predkladané knihy sovietskych autorov, ktoré mali byť zdrojom inšpirácie a vzoru.

  Diela socialistického realizmu sa stali predmetom analýzy publikácie Schéma a dogma v literatúre. Tento smer mal doširoka otvorený priestor v umení a stal sa odrazom vlastného umeleckého úpadku. Lauček predstavil a poukázal na proklamované diela a v ich interpretácii podčiarkol znaky socialistického realizmu. V úvode prvej kapitoly približuje problematiku revolučného umenia vo všeobecnej rovine, postupne sa zameriava na slovenské prostredie. Schematizmus uzavrel všetky prieniky novátorských aktivít, stal sa jedinou a absolútnou hodnotou v umení. Vo svojom megalomanstve pohltil človeka, nainfikoval ho bezduchosťou a naučil ho recitovať frázy. V ďalšej kapitole analyzuje vyzdvihované dielo sovietskeho autora Semiona Babajevského Rytier zlatej hviezdy. V najobsažnejšej kapitole Schematickosť a dogmatickosť slovenského výrobného románu hodnotí z pohľadu literárnej vedy predovšetkým stratégiu textu kľúčových diel socialistického realizmu. Lauček venuje pozornosť aj obrazu ženy v socialistickom realizme. Charakter predovšetkým kladných hrdiniek výrobných románov prešiel rôznymi štádiami, cez karikatúru až k deformácii, keďže ich vnútorné prežívanie sa obmedzilo na súlad s dogmou. Publikácia predkladá informatívne a odborné aspekty ideologickej prózy s odstupom pol storočia. V tom čase povinná literatúra, dnes literárna kuriozita. 

Mary Wecheche