Recenzia
Patrícia Gabrišová
09.04.2024

Sesterstvo pochádza z ohňa

Návrat domov

Historický román Návrat domov ghanskej autorky Yaa Gyasi je sľubným debutom, ktorý sa odohráva od 18. storočia po súčasnosť. Začíname príbehom dvoch nevlastných sestier Effie a Esi v pevnosti Cape Coast; jedna je vydatá za bohatého Angličana, druhá predaná do otroctva.

Autorka pracuje s motívom živlov, najmä vody, ohňa a zeme: požiar je deštrukčným spúšťačom vo viacerých scénach (požiar v úvode, jedna z postáv vo sne podpáli chatrč so svojimi deťmi), zem je synonymum ťažkej práce otrokov na plantážach a v baniach, voda má transformačný potenciál, ktorý sa napĺňa v optimistickom finále. Čiastkovo je prítomná aj mágia (najmä sny a povery), dej však prebieha podľa logických zákonov a presne stanovenej racionálnej štruktúry.

Gyasi spracúva spoločenské stereotypy, najmä rasovú podmienenosť. Tieto faktory ovplyvňujú kvalitu života postáv, ktoré sú často vydané na (ne)milosť spoločenským konvenciám a hodnotu človeka primárne určuje jeho pôvod, teda to, na čo priamo nemá vplyv. V tomto zmysle román vierohodne popisuje historické deje – na osudoch jednotlivcov a rodiny čítavým a prístupným spôsobom odhaľuje dejiny Ghany a prierezovo aj Severnej Ameriky. Dejiny Ghany sú dejinami utrpenia, či už sa odohráva v zúriacich konfliktoch medzi africkými kmeňmi, na amerických otrokárskych plantážach alebo v dohodnutých manželstvách. A hoci v románe funguje striktné rasové rozdelenie na bielych, čiernych a miešancov, autorka nestojí na žiadnej strane, iba zastáva mravné postoje.

Postavy neidealizuje, priznáva im slabosti. Pri charakteristike ženských hrdiniek sa často zvýrazňuje ich vonkajšia krása, ktorá do istej miery môže prispieť k zmene ich postavenia, ale nezvýhodňuje ich. Ani fyzická sila nie je zárukou lepšieho života, ba čo viac, môže sa stať bremenom. Medzitextovo autorka poukazuje na vôľové vlastnosti ako odolnosť a vytrvalosť, ktorá sa stáva hybným činiteľom prežitia postáv. Zvlášť sa preukazuje odvaha, keď prostredníctvom Effie zaznieva rozhodný hlas proti neprávosti a utrpeniu slabých.

Silné emócie sú sprostredkované prostredníctvom príbehovej časti, a to nielen expresívami, ale aj intenzitou scén a obrazov. Odhliadnuc od historického kontextu autorka v texte primárne využíva jazyk súčasnosti, aj slang, čím sa dokáže prihovoriť aj širšiemu čitateľskému spektru.

V románe dôsledne pracuje s témou kolektívnej pamäti, ktorá dokáže hlboko zasiahnuť do života generácií, ale zároveň má aj revitalizačný a katarzný účinok. Dôkazom sú záverečné postavy sestersky spríbuznených rodov, ktoré kľúčové udalosti súkromných aj verejných dejín dovŕšia a ich smiech je prísľubom oslobodenia sa od stáročného života v rôznych formách zajatia. Román je nielen kritikou otrokárskeho systému, ale presvedčivo rozoberá aj tému nepriameho otroctva v dohodnutých manželských zväzkoch.

Návrat domov je strhujúci, oceňovaný a emóciami nabitý román. Je skutočne návratom k vlastným koreňom, k pochopením podstaty utrpenia a pomyselného ukončenia neslobody. Yaa Gyasi je silným hlasom súčasnej literatúry a som presvedčená, že o ňom budeme počuť oveľa častejšie.