Recenzia
Oliver Zajac
16.12.2019

Skutočný rozhovor s dejinami

Aby pracoval historik na knihe o inom historikovi, a to dokonca vo forme rozhovoru, nie je v tuzemskom prostredí úplnou samozrejmosťou. O to viac treba oceniť novú publikáciu z pera Miroslava Michelu, ktorý dialógy s nestorom slovenskej historickej vedy Ivanom Kamencom pretavil do knihy Rozhovor s dejinami.

Každému, kto má čo i len neveľký prehľad o slovenskej historiografii, netreba Iva­na Kamenca zvlášť predstavovať. Dlhoročný vedecký pracovník Historického ústavu Slo­venskej akadémie vied, renomovaný odborník na dodnes citlivé dejiny obdobia druhej sveto­vej vojny a holokaustu na Slovensku. Okrem toho držiteľ Radu Ľudovíta Štúra, ktorý sa v posledných rokoch svojimi trefnými esejis­ticko-publicistickými textami aktívne zapája aj do verejného diskurzu.

Rozhovor s dejinami však čitateľovi hneď v úvode predstaví iného Ivana Kamenca: bezmocného židovského chlapca, ktorý sa v časoch zúriacej druhej svetovej vojny musel ukrývať. Práve k útekom a úkrytom sa viažu jeho prvé ucelené spomienky. Kvôli nim vy­nechal prvú triedu základnej školy, ale práve tam sa napríklad naučil čítať, keďže iné kra­tochvíle neboli možné. Následne sa rozhovor posúva smerom k veselšiemu obdobiu, keď nastúpil na štúdium na Univerzite Komenské­ho v Bratislave a kniha chronologicky mapuje celý jeho doterajší život. Bezpochyby príťaž­livým je fakt, že Ivan Kamenec si v mnohých oblastiach doslova vylial srdce a spomínal na dávnych priateľov, kolegov, mentorov, či na vlastné koníčky ako futbal a literatúra.

 

Historik v totalite

Neodškriepiteľnú pridanú hodnotu majú naj­mä pasáže venované vedeckej kariére v ča­soch totalitnej vlády jednej strany. Okrem osobného príbehu mladého historika sú totiž autentickou sondou do komplikovaného vzťa­hu medzi socialistickou diktatúrou a huma­nitnými a spoločenskými vedami, v ktorom slobodné poznanie ťahalo za výrazne kratší koniec. Odhaľujú, v akej zúfalej situácii sa mohol ocitnúť jednotlivec konfrontovaný ma­šinériou systému a že strach, či (ne)ochotná miera prispôsobenia sa diktátu vrchnosti, bol bežnou praxou, na ktorej si každý nesie svoj diel viny. Na druhej strane, pohnutá doba priniesla primknutie jednotlivcov a osobné vzťahy, ktoré sa podľa Kamencových slov dnes už vo vedeckej komunite až tak nevidia.

Exilová produkcia

V Rozhovore s dejinami sa však nájde aj niekoľ­ko slabších miest. Niektoré dôležité a čiastoč­ne aj kontroverzné témy zanikli v spletitom dialógu a ostali tak nedopovedané. Pri otázke o návrate exilových historikov na Slovensko po roku 1989 napríklad Kamenec vyvracia tradovaný mýtus, že exilový historik rovná sa apologéta Slovenského štátu. Uvádza aj príklady autorov, ktorých diela sú svedectvom o kvalitnej exilovej produkcii. Ani jednej ani druhej skupine historikov však následne nie je venovaná patričná pozornosť. Do stratena vyšumí aj poznámka o nesúhlase s vyjadre­niami poslanca Antona Hrnka na adresu Historického ústavu. Aj tie by bolo vhodné uviesť do kontextu a následne argumentačne vyvrátiť. Vedecká autorita, akou Ivan Kame­nec je, predsa nemusí operovať s nútenou diplomaciou, obzvlášť nie v knihe, ktorá je retrospektívou jeho osobného i profesionál­neho života.

Odporúčané čítanie

Miroslav Michela v úvode knihy napísal, že cieľom bolo vytvoriť „čítanie do električky“. To sa vskutku podarilo, sám recenzent knihu prečítal počas čakania na železničnej stanici v hlavnom meste. Môže tak s čistým svedo­mím prehlásiť, že želanie autora bolo vyplnené. Potenciálnemu čitateľovi odporúča siahnuť po danom titule a spríjemniť si tak akúkoľvek cestu, či prestoj počas hektického dňa. Nesmierne ho obohatí nielen príbehom význam­ného slovenského historika, ale aj plastickou sondou do prostredia historickej vedy i ľudskej spoločnosti posledného polstoročia.