Recenzia
Ľubica Psotová
26.08.2013

Slamienka - Dušan Dušek

Tranoscius 2012

Dušana Dušeka ako spisovateľa poznajú vari naozaj všetci. Profilový výber Slamienka ho predstavuje ešte dôkladnejšie, a to po všetkých stránkach jeho nespočetných ži­votných aktivít.

Dvadsaťjeden poviedok ponúka reprezen­tatívny prierez Dušekovou tvorbou od roku 1972 po rok 2001. Výber poskytuje čitateľovi možnosť zoznámiť sa so základnými tema­tickými okruhmi jeho krátkych próz, v kto­rých kľúčovú úlohu zohrávajú predovšetkým medziľudské vzťahy – úprimné, priateľské a otvorené – keďže sa autor vedome zame­riava na pozitívne aspekty ľudského života. Zároveň je každá z poviedok dôverným na­hliadnutím do obľúbeného prostredia západ­ného Slovenska, do koloritu obyčajných ľudí s ich obyčajnými, každodennými starosťami. Dušek svoju poetiku buduje jemne, nenúte­ne, občas s využitím humoru, občas irónie, niekedy sa sústredí na detail, niekedy na konkrétnu situáciu inšpirovanú vlastným životom, až čitateľ nadobudne pocit, že na­miesto čítania sedí s autorom pri káve a pria­teľsky sa navzájom zhovárajú o živote.

Kniha obsahuje pestrý výber poviedok zo známych zbierok Strecha domu, Oči a zrak, Prášky na spanie, Rodina z jedného kolena a i. Názov Slamienka je odvodený od rovno­mennej poviedky pôvodne vydanej v zbierke Poloha pri srdci v roku 1982. A určite nejde o názov náhodný. V spomínanej poviedke predstavuje slamienka nevydatú tridsaťročnú ženu, no z hľadiska názvu knihy je dôležité aj jeho symbolické posolstvo. Slamienka je rast­linka, ktorej kvet nikdy nezvädne. A presne tak je to aj s týmito poviedkami: nestarnú, nepresýtia sa, ba práve naopak, zostávajú aktuálnymi v každom čase.

Okrem poviedok obsahuje zbierka Slamienka aj tri rozhovory s autorom, kritické ohlasy a kalendárium najdôležitejších udalostí auto­rovho života. Dušek v každom z rozhovorov úprimne hovorí o kľukatom a nie vždy plodnom procese písania, o svojich úspechoch i krízach, o vnímaní vlastnej tvorby aj o percepcii lite­rárnej kritiky. Netají svoje prekvapenie pri čítaní prác literárnych teoretikov, ktorí o jeho krátkej poviedke neraz dokážu napísať niekoľ­kostranovú štúdiu. O to zaujímavejšie v knihe pôsobia aj kritické ohlasy, ktoré potvrdzujú, že Dušan Dušek je akceptovaným a veľmi kladne hodnoteným autorom nielen medzi čitateľmi, ale aj odbornou verejnosťou.

Svojou premyslenou koncepciou výberu textov možno zbierku Slamienka odporučiť do každej domácej i školskej knižnice.