V Literárnom informačnom centre vyšla ďalšia publikácia z edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XII b, ktorá obracia pozornosť na 30. roky minulého storočia. Vedúcim autorského kolektívu je historik Róbert Letz (1967), ktorý v  súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry histórie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa kultúrnym, politickým a cirkevným dejinám Slovenska v 20. storočí. Ďalšími autormi sú Ondrej Podolec, Jaroslava Roguľová a  Martin Vašš.

Tridsiate roky boli v dejinách našej vlasti obdobím „plným dynamických a prekvapujúcich zmien, zvratov, kríz, víťazstiev a prehier, splnených a nesplnených očakávaní“. Táto charakteristika sa dotýka politického, hospodárskeho a kultúrneho života Československa a autori rozdelili problematiku do desiatich tematických celkov. V oblasti politiky zaznamenali aj „tradičnú“ tému ťahajúcu sa už z predchádzajúceho desaťročia – čechoslovakistické tendencie vtedajšieho ministra zahraničných vecí ČSR Edvarda Beneša, ktoré narazili na snahy HSĽS preferujúce autonómiu Slovenska. Toto politické vrenie autori dokumentujú vo viacerých príspevkoch z dobovej tlače, predovšetkým v článkoch uverejnených v novinách Slovenský denník, Politika, Slovák, Národnie noviny, v zborníkoch i archívnych dokumentoch. Hlásateľmi rozličných názorov sa stali vtedajší politickí i kultúrni predstavitelia nášho národa, napríklad V. Tuka, A. Hlinka, J. Tiso, M. Hodža, Tido J. Gašpar, M. Urban, A. Žarnov a  ďalší. Koniec desaťročia znamenal aj Hitlerovu hrozbu vojnou, česko-slovenskú dohodu s Ruskom v roku 1935 či Deklaráciu o únii Slovenska s Poľskom v roku 1938.

Tridsiate roky minulého storočia sa stali i obdobím výstavby niekoľkých slovenských dominánt, ako bol napríklad prvý mrakodrap, ktorý dal postaviť mäsiar Manderla (výšková budova v Bratislave dostala meno po ňom). Hodno spomenúť prvý obchodný dom na Slovensku na terajšom Námestí SNP v Bratislave, spustenie prvej visutej lanovky vo Vysokých Tatrách alebo zavedenie motorového vlaku Slovenská strela premávajúceho na trati Praha – Brno – Bratislava... Kolektív autorov nezabudol výberom dokumentov pripomenúť aj čiernu stránku našej spoločnosti – svetovú hospodársku krízu, demonštrácie a napokon aj krvavé udalosti v Polomke či Košútoch, kde vyhasli životy viacerých demonštrantov. Proti mocenskému riešeniu problémov sa postavili spisovatelia, básnici, vzdelanci i  slovenskí vysokoškoláci študujúci v  Prahe združení v  spolkoch Detvan a Považan, keď zdôraznili vo svojom stanovisku: „My, slovenskí študenti, vyšlí z  pracujúceho ľudu, protestujeme proti tomu, aby sa četníckymi karabínami riešili otázky jeho bytia či nebytia.“ Autori sa však zaoberajú aj ďalšími otázkami, ktoré v  tridsiatych rokoch minulého storočia hýbali spoločnosťou (nebývalý rozvoj divadla, hudby, filmu, výtvarného umenia, ochrana prírody v Tatrách, anomálie počasia).

Zmyslom publikácií podobného charakteru a cieľom autorovje prispieť k hlbšiemu poznaniu moderných dejín Slovenska. A táto práca je jednou časťou mozaiky.