Recenzia
Martina Kubealaková
10.08.2010

Slovakistický zborník 4

Slovakistický zborník 4

Nový Sad, Slovakistická vojvodinská spoločnosť 2009

Pod redakčnou záštitou prof. Dr. Michala Týra vychádza štvrtý ročník vedeckého časopisu Slovakistický zborník (2006, 2007, 2008 a dvakrát v roku 2009). Vznikol ako platforma na publikovanie lingvistických a literárnovedných štúdií pracovníkov a pracovníčok Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Sprístupňuje uvažovanie vojvodinských slovakistov vedeckej verejnosti nielen v okolí Nového Sadu, ale aj na Slovensku, čím obohacuje aj inšpiruje vedecký výskum u nás. Na druhej strane sa zborník otvára jazykovo (príspevky publikované dominantne po slovensky, ale zaregistrujeme aj češtinu a srbčinu) i priestorovo (uverejňovaním vedeckých štúdií z inštitúcií a univerzít na Slovensku). Štvrtý ročník Slovakistického zborníka prináša dvanásť štúdií, jeden bibliografický súpis a tri recenzie. Pozornosť zaujme trojica autorov – Miroslav Dudok, Michal Týr a Zuzana Týrová, ktorí pracovali na projekte Jazyková identita a jazykové plánovanie v envirolingvistickom priestore Vojvodiny. Korpus lingvistických štúdií dopĺňa Anna Makišová (Slovnodruhová príslušnosť substantívnych kompozít), Jasna Uhláriková (Metaforická funkcia zámen), Mária Myjavcová (Kontaktové častice v živej reči vojvodinských SlovákovSituácia slovenského jazyka v srbskej Vojvodine desaťročia po Jozefovi Štolcovi), Jaromír Linda (Významná památka předspisovné slovenštiny z roku 1750 – Universae phraseologiae latinae corpus).

Okrem Bibliografie prekladov Juraja Tušiaka od Jozefa Valihoru sa literatúre venujú tri príspevky. Jarmila Hodoličová približuje Kopčokovu a Klátikovu prózu pre deti. Tradičnou prispievateľkou je aj Zuzana Hurtajová, niekoľkoročná lektora slovenského jazyka a literatúry v Novom Sade, v tomto ročníku uverejňuje štúdiu Po stopách „literárnej archeológie“ (I.). K niektorým biblickým motívom a ich starším protoverziám. Posledný literárnovedný príspevok tvorí Ivo Andrić a Branislav Nušić v prekladoch Andreja Vrbackého od Alice Kulihovej, riaditeľky bratislavského vydavateľstva ALIKA. Výpočet štúdií završuje Banská Bystrica a jej dnešná hovorená podoba slovenčiny Vladimíra Patráša z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Recenzie približujú novinky umeleckej literatúry (Marína Šimáková Speváková reaguje na tretiu prozaickú knižku Víťazoslava Hronca), druhé dve odborné práce vydané v Bratislave a v Prešove (Anna Marićová Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine a Stefan Paunović Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka). Novinkou v štvrtom ročníku je menný register všetkých Slovakistických zborníkov, ktorý umožňuje prehľadnú orientáciu.

Martina Kubealaková