Slovenské dejiny I - Matúš Kučera

Matúš Kučera: Slovenské dejiny I, Bratislava, Literárne informačné centrum 2008

  Široká čitateľská i odborná a v prípade učebníc aj učiteľská a študentská verejnosť dlho čakala na knižné dielo, ktoré by komplexne a koncepčne podalo slovenské dejiny s objektívnymi relevantnými faktami neskreslenými rôznymi „izmami“. Podujať sa na úlohu spracovať a podať verejnosti takéto dielo si vyžaduje nemalú dávku energie i odvahy, pretože autor ide na trh s vlastnou kožou, a môže očakávať rôzne spätné väzby z celého spektra ešte stále podľa politických kritérií rozdelenej obce historikov. Skúsenosti autorov, ktorí u nás v ostatnom čase vydali knihy o histórii a boli za ne pranierovaní z jednej či druhej strany podľa politickej orientácie kritikov i recipientov, sú veľavravné.

Historik, pedagóg, spisovateľ a verejný činiteľ, profesor Matúš Kučera prináša čitateľskej verejnosti podrobný pohľad na dejiny nášho územia v prvom zväzku série Slovenské dejiny – Od príchodu Slovanov do roku 1526. Ako uvádza sám autor: „Využívam priaznivú dobu slobodného národného a demokratického vývoja, aby som spolu so svojimi bývalými študentmi – dnes už renomovanými profesormi – predložil v niekoľkých zväzkoch kompletnú vysokoškolskú učebnicu i kompendium zachytávajúce historický vývoj od príchodu našich predkov do našej vlasti až po súčasnosť. Slovenská historická veda dnes už môže dobre riešiť otázky kontinuity a diskontinuity slovenských dejín, ale aj prekonávať ťaživé obdobie totalitarizmu, keď historiografia bola vháňaná do úlohy služobnice straníckej a politickej ideológie. Ponúkame príručku zbavenú schémy piatich ekonomicko-spoločenských formácií, príručku s otvoreným a flexibilným didaktickým textom slúžiacim na premýšľanie o slovenských dejinách.

  Knihy o histórii sa dajú čítať rôznymi spôsobmi, dajú sa vnímať cez prizmu nemenných faktov, ale aj cez optiku dejinných súvislostí a ich vplyvu na geopolitický vývoj daného územia a v neposlednom rade aj na osudy ľudí konkrétnej doby. Matúš Kučera podáva text prehľadným štýlom, ktorý umožňuje čitateľovi dobrú orientáciu v rôznych súvislostiach. Vnímavý recipient sa môže do opísaných udalostí miestami ponoriť ako do dobrodružnej literatúry. Ako príklad môže poslúžiť opis diania okolo bitky pri Moháči, ktorá naplno otvorila Osmanskej ríši cestu do Uhorska a celej Strednej Európy.

  Kniha je koncipovaná tak, že poslúži nielen ako učebnica pre študentov, ale nepochybne zaujme aj tých čitateľov, ktorí sa chcú pozrieť na naše dejiny pohľadom, ktorý nie je skreslený rôznymi ideologickými prívlastkami. O tom pojednáva úvodná stať O predmete a obsahu slovenských dejín. Autor pripomína, že od novembra 1989 sme ešte nedostali komplexne spracované podanie našich najstarších i novších dejín, ktoré by syntetizovalo a zoradilo známe fakty do mozaiky objektívnych historických informácií. „Treba len ľutovať, že slovenská historiografia po páde starého režimu neurobila potrebnú sebareflexiu a neoddelila – biblicky povedané – zrno od pliev. To všetko zostáva pred mladou generáciou slovenskej historiografie, ktorá už nemusí pri svojej práci vyznávať idey jednej a jedinej záväznej pravdy; môže slobodne odhaľovať ducha národných dejín, ich historický zmysel, kultúrny obraz krajiny a osudy ľudí, ktorí v nej po stáročia žijú. Veď dejiny vždy boli a sú o ľuďoch a pre ľudí.“

Roman Kaliský-Hronský