Slovensko – krajina „bohatých barbarov“?

Stanislava Chrobáková Repar: Diagnóza L

Závod: Fraktál, 2020

 

Pri každej knihe Stanislavy Chrobákovej Repar si čitateľ s obdivom uvedomí množstvo a rôznorodosť literárnych a kultúrnych aktivít tejto autorky. Ak by sme ich mali tu uviesť, ako je to v časti O autorke tejto knihy, ani by nám skoro neostal priestor na informáciu o knihe. Takže len stručne: poetka, prozaička, prekladateľka, literárna vedkyňa a kritička, editorka, redaktorka a šéfredaktorka, vydavateľka (od r. 2018 vydáva časopis Fraktál a v roku 2020 založila pri ňom edíciu Sophia). Vyšli jej takmer tri desiatky kníh, je nositeľkou viacerých ocenení za tvorbu, publikuje v slovenčine a v slovinčine, niektoré jej knihy boli preložené do viacerých jazykov.

Predmetná kniha – Diagnóza L – vychádza súbežne s knihou Balans (LIC, edícia Siete) a tieto dve nové publikácie Stanislavy Repar tematicky istým spôsobom súvisia. Autorka rozvíja najmä problematiku, o ktorej sa už dlho hovorí, ale väčšinou iba konštatujúco, no ona sa ju usiluje (a úspešne) aj riešiť. Hoci sa na záložke knihy píše, že ide o eseje a články, mnohé z nich sú štúdiami o témach, ktoré autorku „ťažia“ už viacero rokov a veľmi dobre ich pozná. Osobitne zaujme téma kultúry jednotlivca i kultúry spoločnosti a postavenie kultúry v globále sveta, resp. Európy. Stanislava Repar nezostáva pri téme kultúry „iba“ v literatúre, ale zasahuje hlbšie, do filozofie, ktorá spolu s jej druhou študijnou profesiou, estetikou, je základom takmer všetkých autorkiných teoretických publikácií, teda i tejto.

Kniha Diagnóza L má dve veľké kompozičné časti (222 strán): Cesta okolo hlavy – básňou (poiesis)Kníhkolotoč (praxis). Obsahujú texty, ktoré autorka publikovala v rôznych časopisoch a zborníkoch a predstavujú zväčša eseje. To platí najmä pre prvú časť knihy. Druhá, približne rovnako rozsiahla ako časť prvá, je súborom textov, ktoré väčšmi inklinujú ku komentárom a kritickým úvahám o takých problémoch, ako je vydavateľská a manažérska prax, edičná činnosť, nezávislé umenie, alternatívna kultúra a pod. Autorka v úvode píše: „Mala som tu (vo Fínsku, poznámka G. R.) okrem iného príležitosť urobiť si akú-takú inventúru vo svojich textoch posledných dvoch desaťročí – približne od roku 2000, tých slovinských, ale aj slovenských, a zostaviť z nich dva veľké, nie identické celky v jednom i druhom jazyku.“ (s. 7)

Obidve časti knihy však majú tematicky veľa spoločného, „prinajmenšom“ je to literatúra a ako avizuje podtitul prvej časti knihy, „pôjde o premýšľanie nad poéziou...“ (s. 8) Autorku motivovala vlastná „skúsenosť“ tvorkyne i čitateľky súčasne. Kníhkolotoč – čiže akási „prax“ v súvislosti s knihami a literatúrou vôbec je autorkiným kritickým pohľadom na ten stav v spoločnosti, keď mnohí ľudia „nevedia, čo je to kultúra, načo nám je dobrá, prečo si ju treba pestovať, ceniť a vážiť, ani aké je jej miesto v spoločnosti.“ (s. 9)

Texty Stanislavy Repar sú príťažlivé aj tým, že nielen vidia negatíva v spoločnosti, ale predkladajú aj isté riešenia. Autorka o tom, čo kultúra, umenie a literatúra „pociťuje“ v súčasnosti, hovorí veľmi otvorene, kriticky a právom i ostro. „Kultúra dnes nemá – na strane systému (...) – ani len svojich mienkotvorných advokátov, nieto ešte spoľahlivých zástupcov. Na jej osobnosti (ale nie zo sveta šoubiznisu) sa jednoducho nedostáva, zabúda sa na ne...“ (s. 10) Autorka stavia priam do protikladu kapitál a finančný zisk na jednej strane a kultúru, umenie a literatúru na strane druhej. Vníma to ako vážne porušenie rovnováhy.

Stanislava Repar píše a uvažuje o dôležitých problémoch, ktoré si možno väčšina ľudí ani neuvedomuje. A píše o tom štýlom a jazykom, ktorý potvrdzuje silu slova, literatúry, umenia. Možno dokonca povedať, že mnohé jej eseje v tejto knihe majú silný nádych umeleckej prózy. Svedčí o tom aj originálny štýl a lexika. A pritom jej texty reagujú na akútne a aktuálne problémy doby u nás i v širšej Európe. Práve tie konkrétnosti s reáliami či menami budú aj pre bežného, kultúrneho čitateľa príťažlivé. V knihe Stanislavy Chrobákovej Repar Diagnóza L je čo čítať a je nad čím uvažovať.