Recenzia
Lenka Rišková
04.03.2005

Slovenský juh v stredoveku II. - Ján Stanislav - Inšpirujúce dielo slavistiky

Inšpirujúce dielo slavistiky
 

Inšpirujúce dielo slavistiky

Ján Stanislav: Slovenský juh v stredoveku  II.

Bratislava, Literárne informačné centrum 2004

Druhý zväzok publikácie Slovenský juh v stredoveku, s podtitulom Slovník mien, je pokračovaním prvého zväzku (1999) rozsiahlej monografickej práce profesora PhDr. Jána Stanislava, DrSc., ktorá sa konečne po 56 rokoch vďaka starostlivej príprave Literárneho informačného centra dočkala  svojho druhého vydania. Toto dielo vyšlo práve pri príležitosti 100. výročia narodenia zakladajúcej osobnosti našej modernej slovenskej jazykovednej slavistiky.

Ide o slovníkové spracovanie pramenného materiálu miestopisných názvov z prvého zväzku, ktorý sa zaoberal ich interpretáciou. V tomto zväzku sú všetky výskumu podrobené miestne názvy spracované podľa abecedného poradia. Je to teda zoznam miest, obcí a osád, začlenených podľa dobového územno-právneho usporiadania do takých lokalít – územných celkov (okresov, stolíc), ktoré sa nezhodujú s dnešným územno-právnym členením Slovenska a zasahujú i do takých oblastí, ktoré sú dnes už súčasťou iných krajín, ležiacich južne a juhovýchodne od našich hraníc. Identifikácia miestnych názvov (ojkoným) slovenského pôvodu v týchto oblastiach je významným činiteľom pre definovanie starej slovansko-slovenskej jazykovej, a tým aj etnickej povahy tamojšieho obyvateľstva.

Abecedné poradie autor z dôvodu minimalizácie odkazov pri jednotlivých heslách skombinoval s etymologickým hľadiskom, a to i napriek tomu, že sa v rámci jedného slovníkového hesla zoskupilo naraz niekoľko jeho rozličných grafických podôb.

Vynikajúcim doplnkom tohto druhého zväzku je samostatná, editorsky kvalitne pripravená a mierne upravená, mapová príloha, ktorá prostredníctvom geografického zobrazovania identifikovaných jazykových prvkov načrtáva pôvodné ohraničenie priestoru zaujatého a osídleného starými Slovákmi. Pôvodne vyšla ako samostatný tretí zväzok.

Vedeckú opodstatnenosť a silu svojich argumentov Stanislav dokazuje výberom metód pri svojej interpretácii jazykových javov, keď predovšetkým na základe komparácie začleňuje konkrétne slovenské názvy do paradigmatických vzťahov s inými slovanskými jazykmi. Zvolené postupy a dosiahnuté výsledky sú dôkazom jeho širokého rozhľadu v danej vedeckej oblasti a bohatých kontaktov s viacerými poprednými európskymi slavistami jeho doby.

Neskoršie výskumy v oblasti historickej jazykovedy a etymológie potvrdzujú vysokú kvalitu jeho výskumov slovenských miestnych názvov v neslovanskom prostredí. Podrobne sa venuje ich štrukturálnej typológii a motivačným impulzom – pričom častým zdrojom poznania mu bola archaická, resp. zaniknutá lexika po hláskovom vývine. Rovnako tiež pri nich evidoval aj vplyvy kontaktov slovenských názvov s ostatnými slovanskými i geneticky odlišnými jazykmi.

Vydanie dvojzväzkového Slovenského juhu v Stredoveku je vyjadrením uznania kvalít tohto plodu intenzívnej vedeckej činnosti Jána Stanislava. Aj toto dielo sa totiž – podobne ako všetky autorove vedecké práce, spomeňme napríklad päťzväzkové Dejiny slovenského jazyka a dvojzväzkovú učebnicu Starosloviensky jazyk - pre mnohých európskych slavistov stalo zdrojom inšpirácie pre ďalší a hlbší výskum slovanskej lexiky.

Lenka Rišková