Recenzia
Michaela Geisbacherová
28.09.2006

Slovník latinských citátov. 4328 citátov so slovenským prekladom a výkladom - Josef Čermák, Kristina Čermáková - Odveké pravdy a zrnká múdrosti

Odveké pravdy a zrnká múdrosti

Odveké pravdy a zrnká múdrosti

Josef Čermák – Kristina Čermáková

Slovník latinských citátov – 4328 citátov so slovenským prekladom a výkladom
Bratislava, Ikar 2006

Preklad Rudolf Čižmárik

Kniha latinských citátov vo výbere českých spisovateľov v slovenskom preklade sprístupňuje dodnes živé, múdre, humorné a výstižné aforizmy, sentencie, gnómy, maximy, nápisy, heslá a výroky významných učencov, spisovateľov a historicky známych osobností antiky, stredoveku a novoveku. Prináša kľúčové, mnohokrát citované a pre všeobecnú vzdelanosť potrebné sentencie z biblických kníh a neskorších základných diel náboženskej literatúry, ale aj najbežnejšie liturgické pojmy. Slovník uvádza aj niektoré kľúčové vedecké výrazy a termíny, obraty, úslovia, porekadlá a príslovia, ktoré aj v súčasnosti takmer každodenne používame.

Citáty, príslovia, aforizmy a iné podobné umelecké formy si až do dnešných čias udržali svoju obľúbenosť a atraktivitu. Ich podstatou je stručnosť, jasnosť a jednoduchosť, usilujú sa o obrazné vyjadrenie skutočnosti s mravným ponaučením, čím sa stávajú aj nositeľmi morálnych hodnôt a ľudovej múdrosti. Táto múdrosť je špecifického druhu, nie je podložená nejakým filozofickým systémom, ale odpozorovaná z ľudskej skúsenosti a postojov v rôznych situáciách. Pôvab a sila citátov a prísloví nespočíva len v jednoduchých konštatujúcich súdoch, ale najmä v ich obraznosti. Citátom i prísloviam každý rozumie a chápe ich prenesený význam.

            Citáty, výroky či myšlienky historických osobností, filozofov, literátov, politikov, či vedcov sú populárne vďaka svojej priliehavosti a stručnosti. Ich prevažná časť sa vzťahuje k otázkam praktickej filozofie a etiky. Vyzdvihujú sa v nich vlastnosti a javy všeobecne považované za kladné a morálne, odsudzujú sa tie, ktoré sú považované za záporné a nemorálne. Predstavujú akýsi ucelený súbor múdrosti vekov.

A prečo treba poznať latinské citáty? Dôvody vyplývajú z kultúrneho dedičstva a situácie dnešného človeka. Celá západná a stredná Európa naviazala na umenie antiky, jej humanitné a prírodné vedy, náboženstvo, systém vzdelania, štátoprávne usporiadanie a iné oblasti spoločnosti. Odkaz antickej kultúry sa neoddeliteľne spája s jazykom, ktorý nám túto kultúru sprostredkúva. Týmto jazykom bola gréčtina a latinčina. Dlhé storočia bola latinčina jazykom vzdelanosti a  významní predstavitelia politiky, vedy, literatúry, umenia, cirkvi a vyššej šľachty ju ovládali a dorozumievali sa ňou ústnou aj písomnou formou. Podrobnejšie sa o „latinčine ako nástroji vzdelanosti“ dozvieme v príspevku Josefa Čermáka, ktorým sa autor snaží načrtnúť históriu a význam jazyka a kultúry, ktorá spoluutvárala dnešnú Európu. V slovníku nájdeme aj zoznam autorov citátov s ich stručným výkladom.

Latinské citáty a príslovia, ktoré básnici, spisovatelia, filozofi či publicisti radi citujú, sa pre mnohých stávajú nezrozumiteľnými. Predložená publikácia nám pomôže zorientovať sa a porozumieť latinsky písanému textu.

Aj keď je neštandardné prekladať latinské citáty z češtiny, slovenský čitateľ dostáva zásluhou prekladu R. Čižmárika ďalšiu príležitosť, aby kultivoval svoj duchovný svet. Múdrosť vekov, ktoré v sebe tieto citáty skrývajú, je večná. Aj stredobodom súčasného sveta je človek s jeho kladným a záporným naturelom, riadiaci sa odvekými zákonitosťami múdrosti a hlúposti, lásky a nenávisti, človek, ktorý sa za celé tie tisícročia deliacich nás od vzniku týchto výrokov neveľmi zmenil.

Michaela Geisbacherová