Recenzia
Patrik Oriešek
30.06.2005

Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny - Ján Jankovič - Ojedinelé a priekopnícke

Ojedinelé a priekopnícke

Ojedinelé a priekopnícke

Ján Jankovič: Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny

Bratislava, JUGA – Veda 2005

  Slovník, ktorý napísal, zostavil a edične pripravil Ján Jankovič, prináša slovenskému čitateľovi jedinečnú publikáciu svojho druhu zameranú na prezentáciu aktivít slovenských prekladateľov z južnoslovanských jazykov a južnoslovanských literatúr. Slovník sa pokúša priblížiť aktérov slovensko-južnoslovanských vzťahov a stať sa významnou pomôckou nielen pre študentov slavistiky, ale aj prípravnou prácou pre široko koncipované dejiny prekladateľstva. Jankovič sa v slovníku neobmedzuje len na rozsahom neveľkú, ale o to informáciami nasýtenejšiu heslovú časť (nechýbajú v nej detailne a citlivo spracované heslá prekladateľov a krátka informácia o ich živote, štúdiách a činnosti), ale v rozsiahlom úvode charakterizuje aj štruktúru, metódu a koncepciu, podľa ktorých bol slovník zostavený, a kritériá, podľa ktorých boli doňho zaradení prekladatelia. Uvádza tiež rozsiahlu bibliografiu prekladov z južnoslovanských jazykov rozdelenú podľa prekladaných literárnych druhov, autorov a epoch, pričom nezabúda ani na podiel jednotlivých prekladateľov na prekladateľských aktivitách. Súpis prekladov a prekladateľské štatistiky zostavené podľa rôznych kritérií potvrdzujú Jankovičovu tézu o tom, že v rôznych fázach vývinu slovensko-južnoslovanských vzťahov vždy pôsobilo množstvo aktérov, ale v kvantitatívnom a kvalitatívnom ohľade boli nakoniec rozhodujúci jednotlivci, prekladateľské osobnosti. Jankovič tiež nastoľuje myšlienku o tzv. kontinuitných a diskontinuitných obdobiach prekladateľskej aktivity pri prekladaní z južnoslovanských literatúr, pretože každá doba poskytovala iné možnosti pre ich realizáciu, čo do istej miery ovplyvnilo aj nejednotný metodologický postup pri ich hodnotení a koncipovaní slovníka. Slovník dokladá kvantitu a rozmanitosť slovensko-južnoslovanských vzťahov (pripomeňme, že prvý preklad z chorvátčiny vyšiel už v roku 1840) a na vysokej odbornej úrovni postihuje tieto nadštandardné vzťahy v nezvyčajnej forme. K vysokej úrovni celého diela prispieva aj prehľadné členenie a precízne spracované registre autorov, prekladateľov, názvov originálov, názvov vydavateľstiev a divadiel, v ktorých sa inscenovali diela chorvátskych, macedónskych, srbských a slovinských autorov.   

  Jankovič, sám jeden z najdôležitejších aktérov slovensko-južnoslovanských vzťahov, sa južnoslovanskou problematikou zaoberá s odbornou znalosťou a nesmiernou vytrvalosťou už niekoľko desaťročí. Až keď uvážime, koľko námahy, času a síl muselo stáť získanie všetkých potrebných, neraz veľmi ťažko dostupných informácií roztrúsených po celom slovanskom svete, uvedomíme si hodnotu Jankovičovho, na Slovensku priekopníckeho, a zatiaľ ojedinelého autorského a vydavateľského počinu. Autor dokonca nezanedbáva ani prekladateľov náboženskej literatúry a prekladateľov literatúry pre deti a mládež, ktorí sa väčšinou do podobne ladených slovníkov nedostanú. Jankovičov slovník sa nepochybne stane cennou pomôckou študentovi slavistiky, laikovi či skúsenému odborníkovi.  

Patrik Oriešek