Recenzia
Peter F.
27.02.2015

Slovník teórie médií A – Ž - Peter Valček - Svet médií v kocke

Svet médií v kocke

Slovník teórie médií A  – Ž
Bratislava, Literárne informačné centrum 2011


Slovník teórie médií A  – Ž „programovo nadväzuje“ na Slovník literárnej teórie A – Ž z roku 2006. Aj v ňom Peter Valček prináša terminologické fundamentum, ktoré postačuje na orientáciu v disciplínach zaoberajúcich sa jeho nosnou témou.

Medialita ako citeľný prejav postmodernej civilizácie je predstavená nielen v aktuálnom stave, ale i  v  historickom kontexte odborného uvažovania. Termíny pochádzajúce z  rôznych humanitných a  sociálnych vied alebo, jednoducho povedané, z  kulturálnych štúdií, poukazujú na širokosť danej problematiky: slovník sa začína abdukciou, pojmom z logiky, a uzatvára ho žurnalistika, konkrétna artikulácia mediálneho sveta. Priestor medzi nimi vypĺňa báza so zameraním najmä na  antropológiu, filozofiu, informatiku, psychológiu, sociológiu a  teóriu komunikácie.

Výhodou pri práci s  touto príručkou je odkazovanie na ďalšiu študijnú literatúru, uvedenú pod jednotlivými heslami. Tie však nie sú len sumou z  daného zdroja, pretože okrem definičnej časti obsahujú aj komentár samotného autora. Doložená ukážka sa nachádza pri pojme médium:

M. je teda a) mentálnym prostredím sociálnych komunikácií (niekedy v  tomto zmysle hovoríme metaforicky aj o  mediálnom prostredí či mediálnom priestore), a to s intrasubjektívnym alebo intersubjektívnym akcentom (akumulácia, vylúčenie, inklúzia významov, preklad, produkcia, reprodukcia textu, schopnosť odpovedať – angl. responsability; p. komunikácia; komunikácia/tartuský model), na druhej strane aj b) ako označenie technických prostriedkov na realizáciu sociálnych komunikácií (tlač, elektronické médiá, ale aj kinematografia, divadlo, knižná kultúra a podobne).“

Z  príkladu vidieť, že publikácia je skôr určená odbornej verejnosti, určite by nemala chýbať na poličkách študentov rôznych odborov zaoberajúcich sa kultúrou, to isté platí pre praktické smery, ako knižničné a informačné vedy, marketingová a masmediálna komunikácia či žurnalistika.

Aj keď slovník nie je vyčerpávajúci, predsa len dostatočne mapuje zvolenú sféru v istej metodologickej vyváženosti, čerpajúc z  anglosaského a nemeckého prostredia, na ktoré sa prirodzene napájajú domáce, teda české a  slovenské výskumy.