Recenzia
03.06.2011

Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska - Sergej Makara – Michal Roman

Banská Bystrica – Poniky, Partner – Čižmárová 2010

Prvý slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska prináša heslá o všetkých spisovateľoch ukrajinsko-rusínskej literatúry na Slovensku. Za posledné dve storočia v tejto literatúre tvorilo osem desiatok spisovateľov. Najviac pozornosti autori venujú spisovateľom prvého sledu vo všetkých literárnych druhoch. M. Roman v úvodnej štúdii zorientoval slovenského používateľa v literárnom procese. S. Makara v heslách o významných autoroch dopĺňa a dokresľuje celkovú atmosféru. Slovník je napísaný po slovensky, lebo je určený predovšetkým slovenskému čitateľovi, študentom stredných aj vysokých škôl, vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom. Heslá o každom autorovi obsahujú všetky významné a dôležité fakty z literárnej tvorby aj spoločenského i politického života. Dotýkajú sa citlivých období v zlomových premenách, no bez znevažovania, dehonestácie a neuvážených i nepremyslených záverov. V popredí záujmu stojí literárny proces a pohyb literárnych tvorcov v ňom. Slovník obsahuje heslá o popredných literárnych tvorcoch (I. Macinský, A. Duchnovič, Š. Hostiňák, J. Zbihlej, A. Červeňák, M. Roman, I. Jackanin, V. Dacej, S. Makara), ale aj tvorcoch, ktorí vystužovali prepojenia medzi solitérmi. Autori upozorňujú aj na kontakty s inými literatúrami (francúzska, ruská, ukrajinská literatúra ai.).