Slovník z Wasetu - Milan Augustín

Milan Augustín: Slovník z Wasetu, Bratislava, Delta M 2007

Najnovšie, formou nevšedné, klasické, ale aj moderné dielo autora literatúry faktu i historických próz venoval spisovateľ pamiatke majstra literatúry faktu Vojtecha Zamarovského.

Slovník z Wasetu je totiž historicko-publicistickým rozprávaním o dejinách starého Egypta od najstarších dynastií až po zánik jeho slávy, a či – presnejšie – po jeho prevzatie antickým Gréckom, keď sa z Wasetu stali – Théby.

Oprávnenosť, ba priam nevyhnutnosť uvedenia spomenutej dedikácie v záhlaví diela potvrdzujú slová nášho popredného znalca antiky, univerzitného profesora Petra Kuklicu, ktoré vyslovil v televíznom nekrológu o V. Zamarovskom pred rokom: „Po odchode majstra literatúry faktu Vojtecha Zamarovského poznám v slovenskom prostredí len jediného jeho dôstojného nástupcu, ktorým je svojimi vedomosťami, hlbokým poznaním, scestovanosťou, ako aj plejádou svojich publikovaných titulov jedine spisovateľ a historik umenia Milan Augustín.“

Slovník z Wasetu je pútavým rozprávaním zasväteného znalca staroegyptskej civilizácie, kultúr a relígií – zvláštny a originálny práve svojou slovníkovou formou, ktorú autor zvolil, aby zdôraznil úlohu jazyka, pojmov a pomenovaní vložených do slov a predstáv. V diele teda nedominujú príbehy vládcov, hrdinov a bohov, ako sme boli zvyknutí u Zamarovského. Tu sú hlavnými postavami kľúčové slová a prastaré termíny, ktoré sa k staroegyptskej kultúre a civilizácii viazali a viažu nerozlúštiteľnou magickosťou, ale aj nadčasovo platnou, všeľudskou metaforikou. Peter Jaroš v doslove ku knihe nazval tento postup v najlepšom zmysle slova „postmodernistickým“ – ide o postup kolážovania a rôznorodého prekrývania textových vrstiev. V Slovníku z Wasetu však ide aj o čosi viac: je to interaktívny, hypertextový slovník, ktorý môžete čítať podľa tematických okruhov, od začiatku do konca, ale rovnako dobre z hocktorého miesta či od akéhokoľvek hesla. Heslá preto nemôžu byť zoradené v abecednom poradí, ako je to v bežných slovníkoch.

Objavnosť a inovatívnosť tejto Augustínovej para-slovníkovej formy je ďalšou silnou stránkou slovníka. Nedá mi však, napriek tomu, nevysloviť kritickú výhradu: pri takomto riešení by bol veľmi užitočný abecedný zoznam hesiel s uvedením strán, umiestnený v závere knihy, aby sa čitateľ mohol pohodlne vracať k jednotlivým témam či slovám. Uvádzam to však najmä preto, že Slovník z Wasetu si pravdepodobne vyžiada ďalšie vydanie – a tento nedostatok bude možné odstrániť.

Ďalšou inovatívnou vrstvou Augustínovho objavného a údajmi, faktami, ilustráciami – slovesnými i obrazovými – ako obrovský akumulátor nabitého diela, je kontext tisícročí medzi heslami a súčasnosťou. Autor staroegyptskú tému demýtyzuje a stavia na dnešnú Božiu zem. Preto jeho rozprávanie začína od histórie starovekých metalurgií – ťažba rúd, výroba kovov, obchodné cesty s nimi, ktoré boli civilizačným základom, svetových dejín. A tak rozprávanie o Egypte, napísané slovenskými očami, začína zároveň v Banskej Štiavnici.

Pokiaľ ide o sloh diela, je publicisticko-naratívny, pretkaný tisícami iskrivých esejistických postrehov a súvislostí, ako napríklad ten v slovníkovom hesle Mucha: „Mucha sa stala pre Egypťanov symbolom odvahy a vytrvalosti. Dokonca boli vojenské vyznamenania v podobe zlatých múch. Od najstarších čias sú známe amulety v jej podobe, často ako náhrdelníky, ale ich ochranná funkcia je nám dodnes neznáma. Mucha bola posvätná, často zobrazovaná s ľudskou hlavou, a bola považovaná napriek jej dotieravosti a odpornosti za božský hmyz.“

Čitateľ si na tomto mieste nemôže nepovzdychnúť: Ach, božský hmyz dneška! Ach, koristníci s hlavou muchy a telom džentlmena, ktorí sa množia na troskách dvadsiateho storočia a vzlietajú do bzučiacich priestorov tretieho tisícročia...! Ako jasne i dnes, po piatich tisícročiach, možno ľudsky pochopiť túto sakrálnu metaforu starých Egypťanov! Aký výstižný povahopis ľudstva! Etalón symbolov, metafor a motívov pre dnešnú literatúru.

Slovník z Wasetu formou postmodernej koláže a textovej interaktivity modernizuje staroveký Egypt, neznámych predhistorických i dynastických Egypťanov a ich svet. Približuje ich všetkých ako živé, blížne bytosti súčasníkom.

Peter Valček