Recenzia
Vladimír Bačišin
11.10.2020

Socializmus a liberalizmus

Ludwig Von Mises: Liberalismus

Socialismus – ekonomická a sociologická analýza

Praha: Grada, 2019

 

České vydavateľstvo Grada na prelome minulého a tohto roku vydalo dve vzájomne sa doplňujúce diela z oblasti ekonomicko-politického poznania. Prvým je Liberalismus, druhým je Socialismus s podtitulom ekonomická a sociologická analýza. Ich autorom je rakúsko-americký ekonóm, sociológ a filozof Ludwig von Mises (1881 – 1973). Pripomeňme si, že sa narodil v Rakúsko-Uhorsku v meste Lemberg, dnešnom Ľvove na Ukrajine.

Absolvoval právo na Viedenskej univerzite. Po krátkej kariére právnika začal na nej aj prednášať. Založil súkromný ekonomický seminár. Navštevovalo ho mnoho známych ekonómov, napríklad Friedrich von Hayek, Murray Rothbard, Gottfried Haberler, Karl Menger mladší a sociológ Alfred Schütz. Seminár fungoval v rokoch1920 – 1926. Von Mises bol nielen teoretikom, zakladateľom rakúskej školy ekonomickej teórie, ale aj praktickým výskumníkom. V roku 1928 založil Rakúsky inštitút ekonomických výskumov (WIFO), ktorý pôsobí dodnes ako súkromná nezisková asociácia ekonómov.  Po pôsobení na Ženevskej univerzite Ludwig von Mises v roku 1940 emigroval do USA.

Na jeho dielach vidieť, že ovládal veľa jazykov. Hovorí o tom množstvo citovaných prameňov v jeho textoch a dôkazom je ich hĺbka a šírka. Už v dvanástich rokoch ovládal jidiš, poľský jazyk, ukrajinský, francúzsky, ale aj starogrécky a latinský jazyk. Neskôr k nim pridal angličtinu. Mal veľký intelektuálny záber. Pred rokom 1989 jeho dielo v strednej a východnej Európe nebolo známe. Dnes je zaujímavejšie o to väčšmi, že predpovedal zánik socializmu.

V posledných desaťročiach sa mnohé ekonomiky vo svete udržujú tlačiarenským strojom na nové papierové peniaze. Podľa Ludwiga von Misesa tlačenie peňazí môže na istý čas priniesť veľký rast ekonomiky. Potom však prichádza k jej útlmu a stagnácii. Tieto slová rakúsko-amerického ekonóma sa potvrdili mnohými reálnymi krízami. Najväčšmi však v rokoch  2007 – 2008. Vtedy sa naplno odkrylo, že peniaze umelo nahnané do úverov  v Spojených štátoch spôsobujú veľké problémy celej svetovej ekonomike.

Z pohľadu nedávnej histórie sú zaujímavé aj slová, ktoré v knihe Socialismus (rok prvého vydania v Rakúsku - 1921) Ludwig von Mises venoval Karlovi Marxovi a marxistom. Podľa neho sa mýlili, keď si mysleli, že masy túžia po zvrhnutí „buržoázneho poriadku“. Tvrdí, že militantní komunisti existujú len v radoch tých, ktorí si z komunizmu urobili živobytie alebo očakávajú, že revolúcia im naplní ich osobné ambície. Podvratné aktivity týchto intrigánov sú nebezpečné predovšetkým pre naivných ľudí, ktorí s revolučnými náladami len flirtujú.

Pre súčasníkov sú aj dnes zaujímavé tie časti knihy Socialismus, kde Ludwig von Mises porovnáva socializmus s liberalizmom, analyzuje ekonomiku socialistickej ekonomiky, skúma tézu o nevyhnutnosti socializmu, ale aj deštruktívny fenomén tohto spoločenského zriadenia.

Kniha Liberalismus (rok prvého vydania v Rakúsku - 1927) je vlastne jednou z raných prác rakúsko-amerického ekonóma. Liberalizmus je prúd politickej filozofie, ktorý tvrdí, že osobné práva ľudí a ich sloboda sú neoddeliteľné. Rakúsko-americký ekonóm v slobodnej ekonomike videl prostriedok k harmónii, ktorý odvráti vojnové konflikty.

V spise Liberalismus poskytol vyčerpávajúci pohľad na základy liberálnej domácej a zahraničnej politiky, liberálnej hospodárskej politiky, ale aj na vzťah politických strán k liberalizmu.

Hospodársky alebo klasický liberalizmus uprednostňuje individuálne vlastnícke práva a slobodu ekonomických dohôd. Mottom tejto formy liberalizmu je „slobodný súkromný podnik“. Prednosť sa dáva kapitalistickému riadeniu národného hospodárstva na základe princípu nezasahovania štátu do hospodárskej činnosti (laissez-faire), čo znamená zrušenie štátnych dotácií a právnych prekážok hospodárskej činnosti.

V súčasnosti sa vo verejnom priestore objavilo slovné spojenie „liberálny fašizmus“. Z hľadiska teórie liberalizmu, ale aj fašizmu  je to úplný nezmysel. Je to oxymoron  ako slaný cukor alebo sladká soľ. Liberálna demokracia, ktorá predpokladá slobodu prejavu, slobodu mysle, podnikania, sa nemôže stotožňovať s fašizmom, ktorý prerástol do národného socializmu alebo nacizmu – do rasistickej diktatúry, ktorá masovo vraždila rasovo „nečisté“ obyvateľstvo. Ľudia, ktorí toto slovné spojenie používajú, by si mali prečítať knihy Ludwiga von Misesa, ktoré aktuálne vyšli v českom preklade- Liberalismus Socialismus.

                                                                                               

.