Recenzia
Peter Mráz
20.08.2010

Sondy do barokovej literatúry - Silvia Lauková - Duchovné texty baroka

Duchovné texty baroka

Duchovné texty baroka

Silvia Lauková: Sondy do barokovej literatúry

Nitra, UKF 2009

  Monografia pracovníčky Katedry slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa zaoberá duchovnou piesňou publikovanou v kancionáloch evanjelickej a katolíckej proveniencie a témou márnosti v slovenskej barokovej poézii. Oba okruhy jej výskumu sú nazerané ako živé kultúrne dedičstvo. Autorka ho vníma ako jeden z konštituentov našej kultúrnej pamäti. Duchovná pieseň podľa nej vystihuje odvekú túžbu človeka po transcendentne, jeho snahu splynúť s ním a oslobodiť sa od pozemského trápenia povznesením sa k duchovným hodnotám. Táto túžba sa v baroku markantne odrazila v piesni, svoj zástoj ale našla aj v žánri modlitby. Lauková oba žánre odlišuje, aby našla ich príbuzný charakter. Zdanlivá paradoxnosť tohto tvrdenia je situovaná do kontextu dobového vnímania sveta, ktorý pre obdobnú situáciu generoval spevník aj kancionál. Ich príbuznosť a odlišnosť je autorkou explicitne vysvetlená. Aj Cithara Sanctorum, aj Cantus Catholici sú pre Laukovú fenomény, ktorých podoby možno vysvetliť jedine v kontexte stredoeurópskej, najmä českej duchovnej kultúry. Schopnosť vidieť oba spevníky v interakcii s domácimi aj zahraničnými prameňmi je azda tou najprínosnejšou časťou jej výskumu. Obdobné konštatovanie platí aj pri posudzovaní Laukovej reflexie podôb spracovania motívov márnosti v barokovej poézii. Nielen Cantus Catholici, ale aj Peter Benický, Hugolín Gavlovič a Ján Abrahamffy poskytli Laukovej pramenný materiál, na ktorom bola schopná preukázať, že téma pominuteľnosti ľudského života je v období baroka spracovaná pozoruhodným diapazónom filozofických, teologických, literárnych, sociokultúrnych a výrazových možností, ktorých rezonancia môže mať dosah aj na dnešných čitateľov. Azda práve v tomto zistení je zmysel výskumu staršej literatúry. Lauková svojou útlou knihou naznačila, že obdobie baroka nie je dobou temna, ale inšpirujúcou časťou dejín literatúry.

Peter Mráz