Spiatočný lístok - Olena Husejnová

Preklad Marián Heveši
FO ART 2014

Ukrajinská literatúra sa nikdy neodtrhla od európskeho kontextu, vždy bola, takpovediac, súčasťou prúdu jeho umeleckých ideí. Povráva sa, že svetová poézia sa zriekla klasického veršovania a  prešla k voľnému veršu. Viazaný verš má v ukrajinskej poézii svoju tradíciu a  píšu ním mnohí súčasní ukrajinskí básnici. Lenže svoju tradíciu má aj voľný verš (básnici 20. a 30. rokov minulého storočia). Je pravdou, že voľným veršom sa zotierajú zvláštnosti národnej verzifikácie, ale hneď treba jedným dychom dodať, že má aj svoje vrcholy.

K týmto úvahám som sa dostal pri čítaní básnickej zbierky súčasnej ukrajinskej poetky Oleny Husejnovej (1979) Spiatočný lístok, ktorá v roku 2012 získala ukrajinskú literárnu Cenu Vasyľa Symonenka za najlepší básnický debut. Poézia Husejnovej sprevádza labyrintom duše. Prostredníctvom veršov reflektuje zrealizované i  neuskutočnené cesty, snahu nielen zabudnúť, ale aj striasť sa každodenných starostí, utiecť od jednotvárností. Pobyt vo veľkých mestách a  exotických kultúrach je pre lyrickú hrdinku len akousi pozlátkou, dekoráciou: „Rím bol založený iba na to, / aby si na Španielskom námestí / v najsparnejší júlový deň / žena v sandáloch / z najjemnejšej hadej kože / máčala nohy vo fontáne.“

Vzťahy medzi dvoma ľuďmi vníma ako cestovanie v čase a priestore, pričom viac záleží na samotnom pohybe ako na bode, do ktorého sa treba dostať. Za povšimnutie stojí i jemná spätosť s kategóriou času. Menia sa iba mená, ale situácie a  ich dôsledky sú rovnaké. V poézii Husejnovej čitateľa pritiahne jej básnický štýl. Dominuje v ňom konštatačný voľný verš, absolútne súčasné videnie sveta a  veľmi nežné prežívanie jednotlivých situácií. Vznešené a jednoduché v autorkinej poézii zaznieva paralelne, lebo tak je to vlastne aj v živote. Píše o  životných paradoxoch, zákonitostiach a náhodách, pričom každú báseň necháva otvorenú.

Prekladateľ Marián Heveši dobre pozná ukrajinskú poéziu – klasickú i  súčasnú. Prekladal básne I. Franka, P. Tyčynu, I. Drača, ukrajinských avantgardistov M. Semenka, V. Poliščuka, ba aj ukrajinských básnikov na Slovensku – Š. Hostiňáka, J. Zbihleja, M. Ňachajovú. Pri preklade poézie Oleny Husejnovej prejavil ohromný cit pre slovo a Spiatočný lístok patrí nesporne k najlepším slovenským prekladom súčasnej ukrajinskej poézie, o čom sa môžete presvedčiť, ak pošlete do našej redakcie súťažný kupón vydavateľstva FO ART.