Recenzia
07.01.2005

Staré povesti slovenské – Milan Ferko – Pútavý obraz našich dejín

Pútavý obraz našich dejín

Pútavý obraz našich dejín

Milan Ferko: Staré povesti slovenské

Bratislava, SPN – Mladé letá 2004

  Povesti sú vďačným sprievodcom čitateľa na ceste za poznávaním histórie. Zaujímavý dej, ktorý sa opiera o konkrétne udalosti, už motivoval nejedného mladého človeka hlbšie sa zaoberať históriou. Aj preto už v 19. storočí štúrovci venovali veľkú pozornosť spracovávaniu ľudových povestí. Na ich tvorbu nadviazal istým spôsobom aj Jozef Branecký: jeho kniha Z tisícročia pred vyše šesťdesiatimi rokmi populárnym spôsobom cez povesti spracovala naše dejiny od Veľkej Moravy po 19. storočie. V približovaní slovenskej minulosti má svoje nezastupiteľné miesto aj tvorba spisovateľa Milana Ferka. Od veľkých románových projektov, ako bola trilógia z čias Veľkej Moravy Svätopluk, pokračoval v ceste za približovaním dávnych čias v kolekcii povestí Staré povesti slovenské. V názve sa Ferko pravdepodobne nechal inšpirovať slávnymi Jiráskovými Starými povesťami českými, ktoré majú trvalé miesto v českej historickej literatúre, a chcel vytvoriť ich akýsi slovenský pendant. Jirásek zaznamenal predovšetkým povesti z čias Přemyslovcov – Ferko sa podobne snažil poctivo povesťami zdokumentovať prehistóriu nášho národa. Svoju pozornosť zameral na udalosti prvého tisícročia na našom území – čiže od prieniku rímskych légií pod vedením Marca Aurélia za Dunaj, cez obdobie Samovej ríše, Veľkej Moravy až po postupné začleňovanie Slovenska do Uhorského kráľovstva na prelome prvého a druhého tisícročia. A bolo to obdobie viac ako bohaté na kľúčové udalosti, na dejinné zvraty. Územie Slovenska bolo vždy teritóriom, po ktorom kráčali dejiny. Presviedčajú nás o tom hneď dve úvodné povesti o vzniku slávneho nápisu na trenčianskej skale z roku 179.  Najväčšiu pozornosť však venuje Ferko obdobiu, ktoré mu je najbližšie a ktoré aj zohralo najvýznamnejšiu úlohu pred vyše tisíc sto rokmi. O jeho tradície sa opierame dodnes – a to sú dejiny Veľkej Moravy. Nie sú to len dobyvačné vojny kráľa Svätopluka, ale predovšetkým misijná cesta dvoch solúnskych bratov Konštantína a Metoda. Priniesli na naše územie písmo a vyniesli náš ľud medzi vyspelé kultúrne národy.

  Príťažlivým a zrozumiteľným spôsobom pre mladého čitateľa spája Milan Ferko historické fakty a dokumenty so spisovateľskou fantáziou, a vytvára tak pútavý obraz našich dávnych dejín. Staré povesti slovenské vychádzajú v priebehu necelých pätnástich rokov už v treťom vydaní. Aj to naznačuje, že tento typ literatúry je žiadaný a tiež potrebný pre mladú čitateľskú generáciu.

-bk-