Recenzia
Emília Nemcová
20.12.2004

Štylistika slovenčiny - Ján Findra - Problematika štylistiky nanovo

Problematika štylistiky nanovo
 

Problematika štylistiky nanovo

Ján Findra: Štylistika slovenčiny

Martin, Vydavateľstvo Osveta 2004

  Možno by sa laikovi na prvý pohľad zdalo, že štylistík je v knižniciach dostatok, a že teda už ani niet čo dodať k tejto vedeckej disciplíne, ktorá o svoj vedecký status aj nejaký čas bojovala. Už Praktická štylistika D. Slančovej však ukázala, že záujem o iné chápania a stručnejšie rámcové pohľady na problémy štylistiky stúpa. V tomto kontexte sa publikácia prof. J. Findru javí ako aktuálna – ponúka nový teoreticko-metodologický pohľad na niektoré zaužívané pojmy a kategórie, niektoré po prvý raz vymedzované ako súčasť štylistiky, napr. štylémy, štylistická paradigmatika, modelová štruktúra textu.

  Vyše 200-stranový text je rozdelený na dve časti: štylistickú paradigmatiku a modelové štruktúry textu. Základným pojmom prvej časti sú štylémy, ktoré autor napr. na rozdiel od J. Mistríka (1997) vymedzuje ako všetky jazykové prostriedky textu, t. j. nielen tzv. štýlovo aktívne, v texte nápadné prvky (s. 17). Tie ďalej vytvárajú vo Findrovej  koncepcii štruktúru – štylistickú paradigmatiku, do ktorej sa popri jazykových (fónické, lexikálne, morfologické, syntaktické) a kompozičných štylémach včleňujú ako štylémy aj kinetické prostriedky, zvyčajne zaradené do skupiny extralingvistických prostriedkov jazykovej komunikácie.

  Modelové štruktúry textu druhej časti monografie sa delia na modelové štruktúry hĺbkovej organizácie textu, ktoré sú v tradičnej štylistike známe ako slohové postupy a slohové útvary, a na modelové štruktúry povrchovej organizácie textu (funkčné jazykové štýly tradičnej štylistiky). Sympatická je autorova reakcia na problémové vyčleňovanie kategórie žánru –  zaraďuje sem okrem iného esej, zatiaľ čo v iných klasifikáciách tvorí súčasť funkčnej klasifikácie štýlov v podobe samostatného esejistického štýlu. Na pozadí takto chápanej štylistiky dominuje pojem text, ktorému autor venuje dostatočný priestor v oboch častiach, no komplexne ho začleňuje a charakterizuje v kontexte príbuzných pojmov až v druhej časti. 

  Autor kladie v knihe Štylistika slovenčiny osobitný dôraz na jej vnútorné systémové usporiadanie a na systematickosť výkladov, pretože je určená nielen poslucháčom vysokých škôl v odboroch slovenský jazyk a literatúra, žurnalistika, ale aj širokej kultúrnej verejnosti.

Emília Nemcová