Recenzia
Terézia Ursínyová
26.05.2008

Sväté písmo Starého i Nového zákona

Sväté písmo Starého i Nového zákona, Trnava, Spolok svätého Vojtecha 2007

  Sv. Hieronymus, najväčší znalec svätých kníh, povedal: „Nepoznať Písmo sväté, znamená nepoznať Krista...“  Dodám, že nepoznať Písmo sväté, znamená, ochudobniť sa o veľkú časť ľudskej histórie, kultúry a inteligencie. Nezabudnem na jednu dávnu návštevu Ermitáže. Medzi stovkami prichodiacich som každú chvíľu  počula nielen úžas nad obrazmi, ale i poznámku o výjavoch z biblickej (ale i gréckej) histórie: „Je to úžasné! Aké krásne. Ale neviete, čo to znamená, o koho ide, aká je to udalosť?“ Ľudia, hladní po kráse, mali neuveriteľnú absenciu poznatkov o príbehoch a osobnostiach zo Svätého písma. Isteže, i tak ich majstrovské obrazy a sochy zasiahli do srdca – ale poznanie a cit tvoria znásobenú hodnotu... Za svoju nevedomosť nemohli - veď boli vychovávaní v spoločnosti, ktorá zámerne negovala akékoľvek biblické znalosti! Priznajme si – ovládame my, ktorí sa slobodne hlásime ku kresťanstvu, kapitoly Starého i Nového zákona? A Biblia je pritom v mnohých domácnostiach Slovákov „knihou kníh“, dedenou z generácie na generáciu. Je však pravdou i to, že pre archaickosť starších „rodinných“ prekladov a vydaní Svätého písma je objemná kniha často iba rodinným zlatom, ktorého hodnota a krása sa objavuje iba vo sviatočné dni či prostredníctvom bohoslužobných čítaní. Ale katolícka Cirkev a aj iné kresťanské cirkvi pripomínajú veriacim, aby denne objavovali pravdu, múdrosť a krásu Starého i Nového zákona - a podľa toho aj žili. 

  Zvlášť Starý zákon býva ťažkým orieškom pre čitateľov – jednak pre vzdialenosť udalostí, osobností a mien v početných prorockých knihách, ale najmä pre archaický jazyk Knihy Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium... - až po poučné, často básnicky koncipované, ale i filozofické knihy Starého zákona (Kniha Jób, Kniha Žalmov, Kniha prísloví, Kniha Kazateľ, Pieseň piesní, Kniha múdrostí, Kniha Sireachovcova...

  Novšie vydania Nového zákona ku nám prichádzali rôznymi cestami už v časoch neslobody – najmä zásluhou Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Tak sa nám napríklad dostal do rúk slovenský preklad Nového zákona z r. 1968, ktorý mal priradenú i Knihu žalmov. Podľa grécko-semitskej pôvodiny ho spracoval Štefan Porúbčan SJ. Sväté písmo Starého i Nového zákona vyšlo - už v Spolku svätého Vojtecha (1996) - a zakrátko tamtiež vyšiel Nový zákon (1998 - z latinského vydania novej Vulgáty). Slovenská biblická spoločnosť zasa vydala Písmo sväté (Nová zmluva a Žalmy) ako ekumenický preklad v Banskej Bystrici v roku 1997.

  Najnovšie vydanie Svätého písma ponúka Spolok svätého Vojtecha v elegantnej koženkovej väzbe. Vyše 1600 stranové dielo uvádza riaditeľ SSV Mons. Vendelín Pleva: „...už na prvý pohľad je evidentné, že nový je v prvom rade formát. Spolok svätého Vojtecha vychádza v ústrety tým, ktorí chcú pracovať s Božím slovom aj na cestách. Preto toto vydanie nemá ambíciu nahradiť doterajší formát s väčším typom písma, ktoré má aj slávnostnejší charakter. ...Aj keď máme v rukách knihu útlejšiu a veľkosť písma môže niekomu robiť problémy, držíme poklad, ktorým k nám hovorí Boh... Prof. Dr. Jozef Heriban z Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme pre toto vydanie pripravil nové úvody k jednotlivým knihám. Síce kratšie, avšak podľa najnovších poznatkov biblických vied. Kniha vychádza tak, ako to koncil (Druhý vatikánsky koncil – pozn. aut.) vyžaduje - s náležitými poznámkami. Neznamená to, že obsahuje všetko, čo potrebuje kresťan na štúdium Božieho slova. Biblické vedy ustavične prinášajú nové poznatky, ktoré nám odhaľujú pôvod tohto Božieho daru.“

  Toto vydanie Svätého písma vyšlo s finančnou podporou španielskeho vydavateľstva Editorial Verba Divino, ktorú sprostredkovali slovenskí verbisti. Možno i preto je táto nádherná kniha finančne dostupná aj širokému čitateľskému publiku (440 Sk). Vnímavý, zvedavý a nábožensky založený čitateľ na nej ocenení nielen tisícročiami overené múdrosti, ale aj poznámkový aparát, úvod ku každej knihe Svätého písma, ako aj vysvetlivky „pod čiarou. Jazykovo je kniha písaná modernou slovenčinou (zodp. redaktorka Anna Kraváriková). V prehľadnej grafickej úprave jednotlivých kníh a poznámok (Elena Radošovská), s prostým no elegantným vonkajším dizajnom (obálku navrhla Anna Kraváriková) je najnovšie vydanie Svätého písma vzácnym knižným dielom.

  Keby sa ma niekto spýtal, čo si vezmem na opustený ostrov, určite by to bola táto krásna a múdra kniha, na ktorej poznanie nestačí azda ani jeden ľudský život. Ale Boh od nás nežiada dokonalosť – iba túžbu po nej a hlbokú vieru, že pravdy, ktoré predkladá, sú večné, hoci niekedy obalené do poézie, či zašifrované do tajomstva posolstiev.                        

Terézia Ursínyová