Svetlo sveta. Pápež, Cirkev a znamenia čias - Benedikt XVI. – Peter Seewald

Bratislava, Don Bosco 2011
Preklad Marián Gavenda

Publikácia Svetlo sveta prináša už tretí exkluzívny rozhovor nemeckého novinára Petra Seewalda s Josephom Ratzingerom, ktorý sa však po prvý raz nepredstavuje ako kardinál, ale už ako pápež. Rozhovor je svojím spôsobom unikátny aj skutočnosťou, že pápež prvýkrát v histórii Cirkvi zodpovedal na osobné i pálčivé otázky týkajúce sa cirkevnej a spoločenskej problematiky.

Kniha je rozdelená na tri väčšie celky s viacerými podkapitolami a osobitnú časť s prílohami vrátane životopisu a stručného záznamu obdobia pontifikátu Benedikta XVI. Seewaldov predslov v krátkosti načrtáva hlavné tézy šesťhodinového interview.

Prvý celok sa týka zvolenia kardinála Josepha Ratzingera do funkcie pápeža, povinností a právomocí, ktoré súvisia s nadobudnutím tohto postavenia. Následne Svätý otec zaujíma stanovisko voči prípadom sexuálneho zneužívania kňazmi a naznačuje možné riešenia tejto komplikovanej situácie. Zmieňuje sa o kríze celibátu a monogamného manželstva, o príčinách krízy Cirkvi a potrebe jej vnútornej očisty, takisto sa zaoberá otázkou globálnych zmien životného prostredia a tiež sa vyjadruje k zmenám v súčasnej spoločnosti, ktorá Boha vytláča na okraj, k vzniku tzv. negatívnej tolerancie spôsobujúcej útoky voči kresťanom, objasňuje úlohu kresťanstva a zdôrazňuje potrebu vnútorného obrátenia a uzdravenia.

Druhá časť knihy sa zameriava najmä na pontifikát a otázky s ním súvisiace – predmetom dialógu sa stávajú povinnosti pápeža, ohlasovanie kresťanstva a apoštolské cesty Svätého otca, ekumenický dialóg s kresťanskými cirkvami, vzťah k židovskému náboženstvu a snahy o dosiahnutie pokojného spolužitia kresťanov a moslimov. Názov tretieho celku Kam kráčame? naznačuje smerovanie Cirkvi ako spoločenstva.

Svätý otec približuje čitateľom koncepciu manželstva, význam tejto sviatosti v rámci Cirkvi a v súčasnom svete, osvetľuje problematiku antikoncepcie oproti prirodzenej regulácii počatia. Zároveň sa Svätý otec vyslovuje aj k zložitým otázkam dotýkajúcim sa kňazskej vysviacky pre ženy, homosexuality a zachovania celibátu. Počas rozhovoru pápež prízvukuje, že s rozvíjajúcim sa vedeckým pokrokom je potrebné uplatniť nový prístup aj k viere a prepojiť ju s racionálnym, rozumovým prvkom. V závere sa Svätý otec zmieňuje o pôsobení Ducha Svätého a náročnosti priblíženia eschatologických tém (o posledných veciach) bežným ľuďom.

Publikácia Svetlo sveta je aktuálna nielen pre kresťanský, ale aj profánny svet, pre tých, ktorí neprijímajú prvoplánovo a bezvýhradne len informácie z médií, ale hľadajú odpovede...