Recenzia
Michaela Geisbacherová
19.10.2006

Synovia Márie Terézie - Friedrich Weissensteiner - Pod prísnym matkiným dohľadom

Pod prísnym matkiným dohľadom

Pod prísnym matkiným dohľadom

Friedrich Weissensteiner

Synovia Márie Terézie

Bratislava, Ikar 2006

Preklad Mária Vilikovská

Po Dcérach Márie Terézie, Habsburských ženách na cudzích trónoch Veľkých panovníkoch habsburského rodu nás „dvorný životopisec Habsburgovcov“ tentoraz  zoznamuje s osudmi synov Márie Terézie.

Mária Terézia bola starostlivá matka, ale veľmi prísna. Záležalo jej na tom, aby jej synovia a dcéry pôsobili na európskych kniežacích dvoroch dobrým dojmom a nerobili hanbu habsbursko-lotrinskej dynastii. Určovala životné dráhy svojich detí podľa vlastných dynastických predstáv, podriadila im aj výber ich manželských partnerov. Pri synoch dbala na veľmi dobré vzdelanie a dôkladnú výchovu ešte viac ako pri dcérach, pretože všetci boli predurčení stať sa regentmi. Životné osudy piatich synov Márie Terézie, ktorí sa dožili dospelosti, rámcujú tie isté okolnosti: vojna o rakúske dedičstvo, sedemročná vojna, vplyv osvietenstva, permanentná smrteľná hrozba kiahní (na ne zomrel syn Karol Jozef, aj obe manželky Jozefa II.). Cez jednotlivé portréty nám autor sprostredkúva mocensko-politické aktivity panovníckej dynastie, ale aj rodinný život, vzájomné vzťahy súrodencov, ich vzťah k rodičom, najmä k dominantnej matke; poznávame ich vlastnosti, záľuby, sme svedkami ich úspechov či nezdarov.

V publikácii dominuje životopis najstaršieho syna, Jozefa II. Následníctvo predurčilo jeho detstvo i ďalší  život. Smrť prvej manželky, ani nie dvadsaťdvaročnej Izabely Parmskej, ktorú obdivoval a zbožňoval, výrazne zasiahla do jeho ďalšieho  života. Nikdy sa s jej stratou nevyrovnal a svoju pozornosť potom zameral už len na spravovanie monarchie. Od svojej matky, umiernenej reformátorky, sa líšil nielen chápaním politiky, názormi na štýl vládnutia, postojmi k náboženstvu, spoločnosti, ale aj povahou. Po jej smrti zostal síce osamotený, na druhej strane však už nemusel počúvať žiadne námietky. V rokoch 1780 až 1790 sa na habsburskú ríšu valil príval cisárskych nariadení a dekrétov. Reformátorský cisár všetko prevrátil, uskutočnil rozsiahle zmeny v sociálnej oblasti, zdravotníctve, školstve, justícii a v cirkevno-politickej sfére.

Opačný typ panovníka predstavuje Jozefov brat Leopold, rozvážny reformátor a „múdre knieža mieru“. Za dvadsaťpäťročného panovania v Toskánsku vybudoval vzorovú krajinu európskeho osvietenstva. Celú krajinu precestoval, informoval sa o pomeroch poddaných, radil sa s ministrami a radcami. Za najodvážnejší plán, ktorý mal byť dovŕšením reforiem, bol projekt ústavy ako reakcia na despotický štýl vládnutia Jozefa II. Rozmýšľal konštitučne a chcel sa dobrovoľne vzdať časti svojho dedičného práva, čo bolo nepochopiteľné aj pre toskánskych osvietencov. Obdobie vlády Leopolda  po smrti Jozefa II. sa vyznačovalo zmierňovaním následkov jeho radikálnych reforiem. V roku 1790 bol korunovaný za rímsko-nemeckého cisára. Zomrel vo veku nedožitých štyridsiatich piatich rokov a na trón zasadol jeho najstarší syn František II.

Ferdinanda Karola pokladala Mária Terézia za problémové dieťa a obávala sa o jeho budúcnosť, jej obavy sa však nenaplnili. Miestodržiteľstvo v Lombardii využil ako post zaručujúci mu bezstarostný život. Jeho najmladšia dcéra Mária Ludovica, o ktorej rojčil Goethe, sa vydajom za Františka II. (najstaršieho syna Leopolda) stala rakúskou cisárovnou.

Najmladšieho syna Maximiliána Františka urobila jeho matka najskôr uhorským miestodržiteľom, potom mu naplánovala vojenskú kariéru a nakoniec duchovnú dráhu. Stal sa veľmajstrom Nemeckého rádu, kolínskym kurfirstom a münsterským kniežacím biskupom. Ako osvietenecký panovník uplatnil úsporné opatrenia najskôr na vlastnom dvore. Zreformoval vzdelávanie na ľudových školách, podporoval zriaďovanie manufaktúr a zlepšil obchodné cesty. Dvory synov Márie Terézie navštevovali súdobí hudobníci, Wolfgang Amadeus  Mozart a Ludwig van Beethoven.

 Michaela Geisbacherová