Tajomstvá dokorán - Milan Richter - Odkrývanie záhad vlastnej tvorby

Odkrývanie záhad vlastnej tvorby

Odkrývanie záhad vlastnej tvorby

Milan Richter: Tajomstvá dokorán, Dunajská Lužná, MilaniuM 2008

  Milan Richter, básnik, prekladateľ, vydavateľský a časopisecký redaktor, má v kontexte súčasnej slovenskej literatúry viditeľné miesto – pohybuje sa v nej už bezmála 40 rokov a prezentoval sa najmä ako prekladateľ a básnik. Profesionálna špecializácia nordistu, anglistu a germanistu výrazne ovplyvňovala jeho pôvodnú tvorbu. Richter je autorom ôsmich básnických zbierok a kniha Tajomstvá dokorán predstavuje prvý ucelenejší výber z nich. Zahŕňa zopár básní z rokov 1970 – 1990, ktoré neboli knižne uverejnené, ako aj cyklus básní Poďte, vyrážame (2000 – 2008). Názov Tajomstvá dokorán predstavuje zaujímavú metaforu, ktorá poukazuje na Richterove básne, tentoraz komplexnejšie sprístupňované čitateľom a roztvárané aj poznámkami autora, pokúšajúcimi sa vysvetliť pozadie ich vzniku a dorozprávať ich príbehy. Richterove básnické tajomstvá odkrýva i životopisne ladená stať O autorovi a doslov Jany Štroblovej.

Výber je chronologicky členený na sedem oddielov: básne nasledujú plynulo za sebou, čiže nie sú vyčleňované samostatne do strán, čím sa, mimo ekonomickej motivácie takejto kompozície, vytvára dojem ustavičného nadväzovania na inšpiráciu básnickej mladosti, ako aj vedomie kontinuity. Básnik už od svojich juvenílií citlivo reaguje na vonkajšie podnety, pokúša sa objektivizovať vnútorné pocity a posúvať ich do širších kultúrnych a spoločenských súvislostí: „Stále to isté: kráľovič dánsky / trnúci vzdorne nad otázkou: / Do konca dohrať túto tragédiu / alebo ako žilu preťať si ju/ a vykrvácať nezmierlivou láskou?“. Richterova poézia je plná literárnych výpožičiek a citácií, lebo okrem osobných zážitkov a postrehov spracováva aj zážitky z čítania a rozvíja myšlienky nadobudnuté prekladaním. Viacero básní uvádza motto z diel svetových a domácich autorov, alebo je im priamo venovaných. Adresnosť básní podčiarkuje ich nezriedka časové a miestne zakotvenie, básne taktiež implikujú zjavné alebo aj skryté narážky na konkrétne udalosti. Richter všetky podnety vníma citlivo, do hĺbky až k podstate. Pozorné preciťovanie vonkajších a vnútorných skutočností sa realizuje v básňach, ktoré majú osobný alebo intímny charakter, aj v textoch o univerzálnych ľudských hodnotách.

Tematický rozptyl poézie Milana Richtera je veľmi široký, jeho básnická výpoveď má mnoho vrstiev a má prekvapujúci potenciál rôznorodých zážitkov a zistení. Ponuka básnických záhad sa však ani do budúcna nevyčerpáva ich otváraním, teda publikovaním knižného výberu Tajomstvá dokorán.

Jaroslav Vlnka