Recenzia
Ľubomíra Šimeková
15.10.2010

Teórie výchovy alebo Hľadanie dobra - Miron Zelina - Moderná kniha o pedagogike

Moderná kniha o pedagogike

Moderná kniha o pedagogike

Miron Zelina: Teórie výchovy alebo Hľadanie dobra, Bratislava, SPN – Mladé letá 2010

  V odbornej publikácii sa autor zaoberá teoretickou a praktickou stránkou výchovy, mapuje oblasť teórií, prístupov a pohľadov na výchovu a oboznamuje nás s novými myšlienkovými smermi v oblasti pedagogiky. V knihe nájdeme rozličné definície pojmov súvisiace s výchovou a vzdelávaním, ako napríklad didaktika, etopédia, psychopedagogika, edukácia. Sú tu uvedené filozofické východiská teórie výchovy (esencionalizmus, behaviorizmus...), ako aj veľké skupiny teórií výchovy (pragmaticko-behaviorálne, kognitivisticko-scientistické, humanisticko-personologické) s poukázaním na ich pozitíva a negatíva. Autor opisuje reformy školstva na Slovensku pred rokom 1989 i po ňom, poukazuje na nedostatky vývoja školstva po revolúcii, uvádza hlavné piliere národného programu výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15-20 rokov (projekt Milénium). Poukazuje na dôležité prepojenie medzi výchovou a vzdelávaním, na problém sprostredkovanej výchovy (TV, internet...) a na zhoršovanie správania u detí a mládeže. Nájdeme tu mená najslávnejších svetových osobností dejín pedagogiky a ich stručný prínos pre moderné smery edukácie. Publikáciu tvorí štrnásť kapitol, na konci každej z nich nájdeme súhrn základných myšlienok vrátane otázok a úloh, ktoré môžu slúžiť ako otázky na skúšku, takže je vhodná pre učiteľov a študentov vysokých škôl so zameraním na pedagogiku, psychológiu alebo sociálnu prácu, ale môžu si ju prečítať aj rodičia, ktorí sa zamýšľajú nad tým, ako správne vychovávať svoje deti a ľudia, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho života. Na záver citát od W. L. Braggsa, ktorý môžete nájsť v tejto knihe:

Môžeš si kúpiť dom, ale nie domov,

Môžeš si kúpiť knihu, ale nie múdrosť,

Môžeš si kúpiť lieky, ale nie zdravie,

Môžeš si kúpiť parádu, ale nie krásu,

Môžeš si kúpiť jedlo, ale nie chuť,

Môžeš si kúpiť rozkoš, ale nie lásku.“

Ľubomíra Šimeková