Texty a kontexty (Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov) - Michal Harpáň - Chvályhodne ucelený pohľad

Chvályhodne ucelený pohľad
Chvályhodne ucelený pohľad

Michal Harpáň: Texty a kontexty (Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov)

Bratislava, Literárne informačné centrum 2004

Úvod Milan Šútovec

  Slovenská verejnosť má prvý raz možnosť dozvedieť sa v skutočne ucelenom pohľade viac o literatúre dolnozemských Slovákov z pera profesora Michala Harpáňa, tiež jedného z nich, v kvalitnom výbere odborných článkov a statí Texty a kontexty – vďaka vydavateľskej aktivite Literárneho informačného centra. Literárnovedné texty pochádzajú z posledných približne pätnástich rokov. Úvodnú stať a záverečnú však autor napísal špeciálne pre tento zborník. Profesor Harpáň, ako je z textov zrejmé, svoju výskumnú prácu nezameral len na poéziu Slovákov bývalej Juhoslávie, podrobne sa zaoberá aj ich prózou, literárnokritickými výbojmi, skúma tiež literatúru rumunských Slovákov, a to všetko podrobuje dôkladnej komparatistike aj vo vzťahu k slovenskej literatúre zo Slovenska. Napokon, ako sám vysvetľuje, menšinová literatúra (napríklad vo vzťahu k srbskej alebo rumunskej) je často svojou povahou a snahou o prežitie nútená prejavovať sa viachlasne, tak viacerí autori píšu nielen poéziu, ale zároveň sú aj skúsenými prozaikmi, literárnymi kritikmi. Viacerí z týchto reflektovaných autorov zároveň písali alebo píšu aj vo väčšinovom jazyku: uznávaný literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg, profesor Harpáň, si však kladie otázku, či aj túto tvorbu považovať za menšinovú; odpovedá však už tým, že ju vo svojich rozboroch slovenskej literatúry nereflektuje. Veľmi zaujímavé je aj nastolenie a objasnenie problému, prečo nemá literatúra Slovákov v Rumunsku natoľko bohatú históriu, ako literatúra Slovákov žijúcich v krajinách bývalej Juhoslávie. Fundovaný predhovor Milana Šútovca z „druhej strany" dopĺňa pohľad na literatúru, ktorá je slovenská, a predsa je nezriedka v časovom vývine odlišná, ba pod vplyvom iných politických podmienok niekedy aj otvorenejšia a smelšia.

-ľs-