TIEŇ BAFOMETA - Stefan Grabiński

Preklad Tomáš Horváth
Vydavateľstvo Európa 2015
Tadeusz Pomian a Kazi-
mierz Pradera sú býva-
lí spolužiaci. Idealista,
rojko, básnik a pragma-
tik so záľubou v exakt-
ných vedách, minister.
Protikladnosť pováh
vyústi do rozporu.
Protivníci sa dlhodobé
súperenie rozhodnú
riešiť súbojom. Ktorý sa
nekoná. Pretože minis-
tra zabije zákerný, neznámy atentátnik. Napriek
úsiliu polície stopy po zločincovi nie sú. Pátranie
po mesiaci uviazne na mŕtvom bode.
 Pretože román Tieň Bafometa Stefana Gra-
bińského (1887 – 1936) nie je detektívka, smie
sa prezradiť – vrah pravdepodobne konal pod
vplyvom Pomianovho podvedomia! Keďže sme
sa však ocitli na konci, hoci recenzia sotva za-
čína, neostáva, než sa vrátiť. Súperi sú autormi
dizertačných prác o podvedomí. Vedecká obec
akceptuje Praderove triezve názory, Pomianove
teórie odsúva do oblasti fantazmagórií. Preto
hrdina zanevrie na akademický svet, venuje sa
poézii a polemike s veď vieme kým.
 Pradera sa stáva profesorom. Logicky presne
štruktúrovanými prednáškami magnetizuje,
hypnotizuje, manipuluje. Najprv študentov, ne-
skôr i verejnosť. Akadémia mu nestačí. Akčne
aktívny, vrhne sa do politiky. Úspešne. Zostaví
vládu a získa uznanie. Davy i žurnalisti tlieskajú.
 V texte sa nevyskytujú letopočty. Román
v poľskom origináli vyšiel prvýkrát v roku 1926.
Štyri roky po nástupe Benita Mussoliniho k moci
v Taliansku, v čase upevnenia moci maršala Pił-
sudského v Poľsku (vznik tzv. sanačného režimu),
rok po vydaní antiutopického románu českého
autora Emila Vacheka Pán světa. Grabiński
knižku pravdepodobne nečítal. Jeho dielo nie je
antiutópia, ale hororová fantastika. Weird fi c-
tion. Po spomenutom úvodnom náčrte situácie
sa totiž nekoná záznam priebehu pátrania ani
rozlet do širokospektrálneho pohľadu alegoricky
uchopenej spoločenskej kritiky. Autor sa venuje
Pomianovi a podivným okolnostiam, ktoré ho
začínajú obklopovať, ba priam prenasledovať.
 Hrdinovi ktosi v byte posúva nábytok. Stane
sa objektom zvádzania mníšky Veroniky. Jeho
identita začína čiastočne splývať s postavou Paľka
Krivkáčika, pokútneho obchodníka, ktorý záso-
buje duchovných démonologickou literatúrou…
Ďalšie príznačne prízračné žánrové detaily pod-
manivo halucinoidného priesaku/prelínania sa
inobytia s realitou si v pozoruhodnej knihe „poľ-
ského Poa“, poetologicky situovanej do kontextu
dobovej moderny (bližšie údaje nájdete v doslove
prekladateľa), vychutnajte sami. Celkový zámer je
už hádam jasný. Tieň Bafometa je, podobne ako
Stevensonov Podivný prípad doktora Jekylla a pána
Hyda, románom o boji so zlom vnútri človeka.
Pomian podľahne. Inak než Pradera. Okrem fas-
cinujúceho súboja ideí duše a tela Grabiński maj-
strovským spôsobom zviditeľňuje a zároveň tak aj
napĺňa podvedomé a nepriznané túžby mnohých
čitateľov predpokladanej cieľovej skupiny. V zá-
vere sa Pomian rozhodne zájsť za vyšetrujúcim
sudcom. Aby sa odsúdil. Na vrátnici zistí, kde sa
nachádza úradníkova kancelária, a v poslednej
vete vykročí „dlhou temnou chodbou“…