Recenzia
20.06.2005

Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska - Karol Morvay a kol. - Stav po transformácii

Stav po transformácii

Stav po transformácii

Karol Morvay a kol.:

Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska

Bratislava, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV 2005

Publikácia prináša hodnotenie doterajšieho priebehu ekonomickej transformácie a zároveň poukazuje na niektoré otvorené problémy a naznačuje kroky potrebné na ich prekonanie. Samozrejme, pomenovanie problémov, nedostatkov alebo úspechov transformácie po jej ukončení nemôže poskytnúť návody na opakovanie transformačných procesov, pretože tie sú jedinečné. Môže však obohatiť hospodársku politiku tým, že identifikuje niektoré princípy, ktorých rešpektovanie povedie k želateľným zmenám v slovenskom hospodárstve.

Z integrácie do EÚ vyplýva, že slovenská ekonomika po transformácii už dosiahla úroveň, pri ktorej je Slovensko akceptovateľným partnerom pri budovaní integračného zoskupenia s vyspelejšími trhovými ekonomikami. Práve to je ideálny bod na uskutočnenie súhrnných analýz o doterajšom priebehu transformácie, jej súčasnom stave a o jej nedokončených prvkoch.

Pri analýze pätnásťročnej histórie ekonomickej transformácie sa potvrdilo, že princípy fungovania slovenskej ekonomiky sa v súčasnej fáze transformácie už značne podobajú princípom, na ktorých stoja štandardné trhové ekonomiky. Autori dokazujú, že napriek prekonaniu kritickej miery reforiem existujú ešte deformácie z minulosti, pre ktoré transformácia slovenskej ekonomiky v súčasnosti ešte nie je zavŕšená.

V publikácii sa zdôrazňuje, že hospodárska stratégia v prvých rokoch fungovania Slovenska v EÚ musí skĺbiť zostávajúce transformačné úlohy s úlohou nominálnej a reálnej konvergencie. Ak sa zanedbá dokončenie transformačných úloh, môže sa nečakane skomplikovať proces približovania sa k výkonnosti vyspelých ekonomík.