Recenzia
Adela Gabríková
02.02.2005

Tri psychológie (Koncepcie Freuda, Skinnera a Rogersa) - Robert D. Nye - Čo bolo a bude

Čo bolo a bude
 

Čo bolo a bude

Robert D. Nye

Tri psychológie (Koncepcie Freuda, Skinnera a Rogersa)

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Alena Redlingerová

  Robert D. Nye v knihe Tri psychológie predstavuje tri významné osobnosti svetovej psychológie 19. a 20. storočia, lebo podľa neho práve Sigmund Freud, B. F. Skinner a Carl Rogers v najväčšej miere ovplyvnili súčasný pohľad na človeka ako na objekt psychologického skúmania.

  Knižka oboznamuje nezasväteného čitateľa s problematikou psychológie, a tomu, kto v nej neuvidí nič nové, poskytne aspoň množstvo odkazov na ďalšiu literatúru na hlbší prienik do tejto oblasti. Text tvoria okrem úvodu a epilógu štyri základné časti – každá z prvých troch sa venuje stručnému prehľadu života a diela jedného z psychológov a následne sú v niekoľkých kapitolách zhrnuté najdôležitejšie a vzhľadom na vedecký kontext aj najprevratnejšie myšlienky psychologickej koncepcie predstavovaného autora; posledná časť knihy sumarizuje, porovnáva i hodnotí, pričom do značnej miery naznačuje mnohé nedostatky a v závere ešte v skratke pridáva ďalšie možné pohľady na problém psychickej štruktúry a zmien v jej vnútri, ktoré navrhli iní odborníci predstavujúci istú alternatívu voči tvrdeniam Freuda, Skinnera či Rogersa.

  Robert D. Nye zvolil prehľadný a pomerne jednoduchý spôsob prezentovania komplikovaných psychologických koncepcií, v dôsledku výrazného smerovania k výkladovému štýlu mnohé zložité otázky zredukoval, ale vždy na tento fakt upozorní a odkáže čitateľa na odporúčanú literatúru. Autor kvôli ľahšej zrozumiteľnosti často opakuje kľúčové body a nemá ambíciu priniesť významnú porovnávaciu štúdiu, len upozorňuje na isté momenty, ktorými sa vybraným psychológom podarilo natrvalo zapísať do dejín tejto mladej vednej disciplíny. Freud, Skinner i Rogers boli extrémistami pri presadzovaní vlastných teórií, ktorým zasvätili celoživotné vedecké pozorovania a aj keď boli niekedy ochotní poopraviť svoje formulácie, Freud napriek všetkým námietkam stále kládol najväčší dôraz na vývin jedinca počas prvých rokov jeho života a trval na odhaľovaní potlačených túžob v podvedomí, čo predstavovalo preňho základný motív psychických porúch, Skinner zasa vnútorný svet jednotlivca chápal predovšetkým ako výsledný efekt vplyvu okolia a Rogers prišiel s diskutabilným prístupom načúvania pacientovi, ktorý v konečnom dôsledku sám objaví svoj problém a po zistení príčin by mal byť schopný i navrhnúť riešenia.

  Publikácia Tri psychológie je zaujímavá najmä preto, lebo okrem samotných základov jednotlivých koncepcií odhaľuje aj ich neskoršie modifikácie či popierania (i keď v kvantitatívnom nepomere), lebo každý ďalší tvorca novej psychologickej teórie sa s nimi nevyhnutne musel vyrovnať. Robert D. Nye je jedným z tých, ktorí sú schopní vziať si z každého názoru zdravé jadro a aj jeho knižka dokazuje, že traja páni psychológovia nám majú čo povedať, zároveň nás presvedčí, že aj výroky uznávaných osobností treba brať kriticky a s nadhľadom.

Adela Gabríková