Recenzia
Marta Fülöpová
05.11.2014

Tvorcovia literatúry a literárnej histórie - Miloslav Vojtech

Tvorcovia literatúry a literárnej histórie

Otázky literárnej histórie a obzvlášť historiografie nepatria medzi ľahko stráviteľné témy ani v rámci literárnej vedy. Písať o zložitej tematike s vedeckou presnosťou a súčasne so zachovaním prístupnosti textu pre čitateľov býva najväčším problémom podobných publikácií. Kniha Tvorcovia literatúry a literárnej histórie (Univerzita Komenského) Miloslava Vojtecha koncipovaná ako vysokoškolská učebnica spĺňa obe náročné kritériá. Skladá sa z desiatich štúdií, ktoré sa tematicky rozdeľujú do dvoch skupín. Prvú tvoria syntetizujúce „portrétové“ štúdie vybraných slovenských spisovateľov (J. I. Bajza, J. Kollár, L. Mňačko, V. Mihálik) a literárnych historikov (J. Vlček, M. Pišút). Do druhej patria analýzy vybraných literárnohistorických problémov, textov či syntéz slovenskej literárnej vedy 20. storočia (vzťah A. Pražáka k P. O. Hviezdoslavovi, štrukturálny model dejín slovenskej literatúry M. Bakoša...). Zjednocujúcim princípom tematicky značne heterogénnych textov, ktoré zachytávajú rozsiahly časový úsek od konca 18. po začiatok 21. storočia, a esteticky, ideologicky aj metodologicky vzdialených autorov, je šírka ich aktivít – všetci prekračovali hranice literatúry v jej dnešnom chápaní a boli aktívnymi spolutvorcami spoločenstva a jeho kultúry nielen prostredníctvom literatúry. Jednotlivé osobnosti spája podľa Vojtecha aj moment prvenstva či priekopníckeho činu (napríklad autorstvo prvého románu v prípade J. I. Bajzu, emancipácia lyrického subjektu v tvorbe J. Kollára). Výklad jednotlivých problémov má jasnú a čistú logickú osnovu. Vojtech pracuje s aktuálnou a vedecky hodnotnou sekundárnou literatúrou, podčiarkujúcou fundovanosť výkladu, ktorý si aj napriek tomu zachováva potrebnú mieru prehľadnosti a čítavosti.