Tvorcovia svetových dejín. Od renesancie po osvietenstvo

Tvorcovia svetových dejín

Od renesancie po osvietenstvo

Od r. 1492 po r. 1789

Bratislava, Mladé letá 2003

Krásnych i precíznych encyklopedických diel je na našom trhu dosť, ak hľadáme detské, školské, určené na základné štúdium vied (či skromnejšie predmetov). Tie sú, dúfajme, živé aj v perspektíve; veď ani internet knihu, vďaka jej synkretickosti na dlani, verme, tak skoro nevytlačí. Aspoň preto, že zaujímavá stránka knihy môže zostať otvorená z večera do rána i do ďalšieho dňa, na stolíku školáka a hoci aj na koberci.

Mladé letá vydali druhý zväzok ,,osobnostnej encyklopédie” Tvorcovia svetových dejín. Od renesancie po osvietenstvo. Od r. 1492 po r. 1789. Francúzsky originál vyšiel pred dvoma rokmi. Encyklopedisti, to už nie sú okrídlení renesanční ľudia, encyklopedista dnes, to je predovšetkým precízny vydavateľ. A tak v záhlaví knihy nie je ani obligátne autorstvo značky kol., ale meno vydavateľa – LAROUSSE. Tvorcovia knihy nie sú len autori textov, ale aj spolupracovníci týchto autorov, editori, autori koncepcie a iné špecializované edičné profesie: od prvotného nápadu k triešteniu spracovania po konečné zjednotenie v koncepcii – lebo práve objavnosť v zostavení zaručuje úspech na trhu množiacich sa kompilačných diel.

Nedávno Mladé letá vydali inú pozoruhodnú encyklopédiu Myšlienky, ktoré menili svet (Marsahal Edition, Londýn, 1998), Ľudia, ktorí zmenili svet (Weldbild, Berlín, 1996), a táto nová tiež vyzdvihuje individuálne myšlienky a činy, nie ,,odautorizované” dejinné prúdy zmixované do zjednocujúcich koncoviek – izmov. ,,Každá epocha má svojich velikánov, tak ako aj velikáni majú svoju epochu. Veľké historické udalosti a zvraty sú nerozlučne späté práve s osobnosťami, ktoré ich iniciovali alebo realizovali,” predosiela vydavateľ na záložke. Azda priveľmi všeobecné, ale na prebudenie hlbšej zvedavosti čitateľov je priznanie tvorcov: ,,Aké by bolo objavovanie Ameriky, nebyť neuveriteľnej húževnatosti, nezlomnej viery a napokon nečakaných omylov Krištofa Kolumba? Bolo by možné vysvetliť vzostup a obrovský politický vplyv absolutistickej monarchie vo Francúzsku, Prusku a Rakúsko-Uhorsku bez takých osobností, ako boli Ľudovít XIV., Fridrich II a Mária Terézia? Ak aj vynecháme politiku, nie sú dejiny vedy, umenia, filozofie a náboženstva predovšetkým zmapovaním tvorby vynálezcov, vedcov, filozofov, mysliteľov a prorokov?

Ani netreba zvlášť vyzdvihovať, že dvojstrany či štvorstrany venované každej z osobností majú reprezentačnú - a vlastne dnes už reprezentačne-štandarnú úroveň, ak chcú zaujať potencionálneho čitateľa – skladbu v textovej, obrazovej, chronologickej, kontextovej či odkazovej štruktúre. A hľa, v hesle Komenský čítame: ,,Komenský nechcel dieťaťu vedomosti nemilosrdne vnucovať, ale priblíži mu ich z praktickej stránky; nepoužíval metódy učenia sa starých textov, veľmi vzdialených od životných skúseností mladých žiakov. Tak vymyslel “školskú ilustrovanú knihu”, v roku 1653 vydal Orbis sensualium pictus (Svet v obrazoch zmyslov), prvú encyklopédiu, kde sa obraz spája so slovom. Napriek niektorým nactiutŕhačom Komenského Orbis pictus mal v Európe úspech a ako bežnú učebnicu ju vydávali až do roku 1845.

Ťažké (lebo sú na kriedovom papieri) a objemné (lebo grafici vedia, že aj text potrebuje vzduch, aby dýchal a aby neuštval čitateľa) knihy tohto typu sú ideálnym domácim doplnkom k školským učebniciam dejepisu (v zátvorke by sme mohli spísať opozitá obsahu prechádzajúcich zátvoriek). Priblížia učebnicové meno možno natoľko, že encyklopédia je tou nevyhnutnou lávkou, po ktorej prejde žiačik zo školáckej lúky na lúku hlbšieho odborného záujmu, a azda aj obzoru možnej profesionálnej orientácie.

K uzatvoreniu edičného radu Tvorcovia svetových dejín ešte pribudnú zväzky Od francúzskej revolúcie po začiatok 20. storočia (október 2003) a Od 1. svetovej vojny až po súčasnosť (2004).

Ľubica Suballyová