Recenzia
Eva Bubnášová
25.01.2012

Tvorivé prekladateľské reflexie. Umelecký preklad v teórii a praxi

Brno, Tribun EU 2011

Zborník (zost. Emília Janecová, Barbora Kráľová) vznikol na základe rovnomenného podujatia, ktoré pripravilo Oddelenie translatológie UKF v Nitre 18. októbra 2010. Prináša teoretickú reflexiu procesu prekladu, rozhovory s prekladateľmi a ukážky prác najmladšej generácie. Podnetné sú najmä zamyslenia o prístupe k prekladaniu postkoloniálnych textov (S. Hevešiová) a etnickej prózy (E. Janecová). Popri bilancujúcich príspevkoch (Ľ. Adamová o slovenských prekladoch do angličtiny a B. Kráľová o prekladaní z ruštiny) nájdeme v zborníku aj praktické ukážky prekladateľských riešení: M. Kubuš analyzuje prípady intertextuality a prekladu hovorovej reči v texte W. Allena; Cs. Molnárová sa zameriava na prekladovú sériu, porovnáva preklady Dvanástich stoličiek a navrhuje aj vlastné riešenia; A. Keníž zdôrazňuje predprípravu prekladateľa a upozorňuje na pamäť textu. Osobité postavenie medzi príspevkami zaujíma text L. Hruškovej venovaný televíznemu dabingu. Rozhovory s aktívnymi prekladateľmi Danielom Hevierom, Igorom Hochelom a Jánom Štrasserom ponúkajú teóriu i prax a zároveň spájajú náučné čítanie s oddychovým bez toho, aby opustili pole reflexie prekladu. Aj to z nich robí jeden z inšpiratívnych návodov, ako boj so slovami neprehrať.