Recenzia
Edita Chrenková
27.03.2009

Tvorivosť literárnej recepcie - Az irodalmi recepció kreativitása - Zost. Judit Görözdi a Gabriela Magová - Prekladateľom do pozornosti

Zost. Judit Görözdi a Gabriela Magová

Prekladateľom do pozornosti

Tvorivosť literárnej recepcie / Az irodalmi recepció kreativitása

Zost. Judit Görözdi a Gabriela Magová

Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV a Veda 2008

Na Bibliotéke koncom minulého roku prezentovali zaujímavý zborník Tvorivosť literárnej recepcie, ktorý zostavili Judit Görözdi a Gabriela Magová. Vyšiel ako II. zväzok v edícii zborníkov štúdií Colloquia litteraria erudita, ktorú vydáva Ústav svetovej literatúry SAV, je dvojjazyčný (prvá polovica slovenská, druhá maďarská), čo napovedá už jeho dvojjazyčný názov. Štúdie v takmer 300-stránkovom zborníku sú zostavené z prednášok na medzinárodnom sympóziu, ktoré sa konalo na podnet nášho hungaristu Karola Tomiša v októbri 2005 a zorganizoval ho Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci s Literárnovedným ústavom Maďarskej akadémie vied. Publikácia vznikla z aktuálnej potreby pre prekladateľskú teóriu a prax v našom stredoeurópskom priestore, kde vedľa seba paralelne žijú rôzne kultúry a literatúry malých národov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a sú v stálom dialógu. Prezentovaný zborník hodnotí komparatistiku na základe výskumu slovenských a maďarských literárnych vedcov. Predmetom skúmania je preklad ako kultúrotvorný a kreatívny fenomén, ako neoddeliteľná súčasť národnej kultúry. Príspevky spracúvajú rolu prijímajúcej strany z pohľadu literárneho, translatologického, prekladového, a to podľa tematických blokov, najmä s akcentom na moment tvorivosti v procese prijímania, pretvárania a osvojenia, so zámerom začleniť preklad do domáceho prostredia. Osobitný blok je venovaný umeleckému prekladu, pri ktorom sú dôležité subjektívne činitele v procese jeho vzniku. Blok Polstoročie literárnej vedy sa zaoberá literárnohistorickými súvislosťami literárnej recepcie a písaním literárnych dejín. Publikáciu uvádza teoretická štúdia nedávno zosnulého Jána Košku a nájdeme v nej príspevky ďalších známych našich i maďarských literárnych vedcov.

Literárna komunikácia medzi literárnymi vedcami dvoch susedných krajín zohráva nemalý význam vo vytváraní a posilňovaní dobrých susedských vzťahov v komplikovanej súčasnosti aspoň na poli kultúry. Zborník je spracovaný dvojjazyčne, v slovenčine i v maďarčine.

Na konci publikácie je anglické resumé a menný register.

Edita Chrenková