Typy symbolizmu v modernom talianskom básnictve (Pascoli – D´Annunzio – Ungaretti) - Natália Rusnáková

Natália Rusnáková: Typy symbolizmu v modernom talianskom básnictve (Pascoli – D´Annunzio – Ungaretti), Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2009

  Prvá vedecká monografia mladej talianistky Natálie Rusnákovej prináša výsledky z výskumu predovšetkým v oblasti literárnej teórie (syntéza a charakteristiky jednotlivých „symbolizmov“; chápanie symbolického modusu ako imanentného literárneho princípu a ako formy vnútorných vývinových zákonitostí literatúry) spojené s historizujúcim pohľadom na symbolizmus v modernej talianskej literatúre.

  Autorka rozoberá fenomén symbolu v modernom talianskom básnictve, ktoré dokladá od dekadencie (Pascoli, D´Annunzio) k Ungarettiho poézii. Začína literárnoteoretickým a semiotickým podložím vnímania symbolistickej tvorby (definícia symbolu ako špecifického slovného znaku, súdobé teórie, prax symbolizmu, súčasné teórie) a potom prechádza k objasneniu vývinu literárneho procesu v modernom Taliansku. Zároveň ukazuje priestor talianskej literatúry utváraný dobovými symbolistickými formami: zahŕňa v istých polohách programovo nevyčlenený Pascoliho symbolizmus, exhibicionistický D´Annunziov estetizmus aj Ungarettiho výrazovú inováciu v podobe fragmentu. Autorka kladie najväčší dôraz na rozbor Ungarettiho autobiografického symbolu cez porovnanie jednotlivých variantov básní – pripája aj rozbor vybraných básní preložených do slovenčiny.

  Prostredníctvom charakteristiky symbolistických poetík daných autorov a konfrontácie rozličných konkretizácií v ich tvorbe prichádza Rusnáková k obrazu talianskeho symbolizmu tak, ako sa vyjavoval vo svojich rôznych typoch. Práve autori Pascoli, D´Annunzio a Ungaretti podľa nej dokázali, že symbol nemožno zúžiť len na klasickú definíciu (symbol je konkrétnym obrazom abstraktnej myšlienky), ale zahŕňa v sebe aj analógiu vyplývajúcu z voľnej asociácie, t. j. z individuálneho spojenia konkrétneho obrazu s abstraktnou myšlienkou. V záujme o čo najucelenejší prístup k symbolizmu sa autorke výborne podarilo historicky a spoločensky usúvzťažniť túto etapu vývoja v kontexte vtedajšej talianskej literatúry.

  Rusnákovej kniha obsahuje rozsiahle zhrnutie v talianskom jazyku, čím sa potenciálne zvyšuje okruh jej recipientov. Táto kniha si predsa aj zaslúži zvýšenú pozornosť, keďže v jej popredí vystupujú spoločensko-literárne okolnosti vývinu jednotlivých symbolizmov, historická podmienenosť dekadentnou estetikou, hermetickou filozofiou a mýtickou tradíciou. Na základe uvedených kritérií autorka presvedčivo analyzovala osobné poetiky a manifestové texty Pascoliho, D´Annunzia a Ungarettiho.

Zvonko Taneski