Recenzia
Ivan Šuša
12.10.2021

Velikán Michelangelo v slovenskom preklade

Fabio Scaletti: Velikán Michelangelo

Preklad: Pavol Štubňa, Alexandra Lenzi Kučmová

Bratislava: Ikar, 2021

 

Slovenský preklad ilustrovanej populárno-náučnej publikácie Velikán Michelangelo vychádza ako súčasť limitovanej edície s názvom Vznešená renesancia. Jej zámerom je predstaviť odbornej i laickej verejnosti život a dielo jedného z vrcholných predstaviteľov talianskeho renesančného umenia. Každý exemplár exkluzívneho vydania Luxusnej knižnice vydavateľstva Ikar (vyrobený špeciálne kombinovanou väzbou z kože a plátna) je očíslovaný a certifikovaný, čím knihy uvedenej edície nadobúdajú nielen odbornú a umeleckú, ale aj zberateľskú hodnotu. Okrem exkluzívneho vydania však publikácia vychádza súčasne v tradičnom, cenovo dostupnom, knižnom formáte – určenom nielen širokej verejnosti, ale aj vzdelávacím inštitúciám (portál preskoly.sk).

Sochár, maliar a architekt Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) patrí spolu s Leonardom da Vincim a Raffaellom Santiom (v slovenčine väčšinou uvádzaný len ako Raffael) k hlavným zástupcom renesančného hnutia v Taliansku aj celej Európe. V oblasti sochárstva sa preslávil najmä vďaka dielam ako Pieta, Dávid, Mojžiš (súčasť náhrobku Júliusa II.) a Pieta Rondanini. Je všeobecne známe, že ako maliar vynikol predovšetkým výzdobou Sixtínskej kaplnky (Klenba a Posledný súd), ale jeho celosvetovo známym dielom je najmä tondo Svätá rodina. V úlohe architekta sa vo Florencii podieľal na budovaní Medicejskej knižnice a v Ríme na výstavbe Paláca Farneseovcov, Kapitolského námestia a Baziliky sv. Petra.

Publikácia Velikán Michelangelo je v tomto zmysle akýmsi detailným kunsthistorickým prehľadom rozmanitej tvorby tohto renesančného génia – vrátane jeho menej známych raných diel, ako sú reliéfy Madona na schodoch (1490) alebo Bitka kentaurov s Lapitmi (1492), či výtvarnou kritikou až dodatočne priznaných prác ako reliéf Venuša a Amor (asi 1500) alebo Tondo muža s bradou (asi 1545). „Protagonistom Michelangelovho umenia bol vždy človek, chápaný ako spojenie duše – s jej súženiami a radosťami, a tela – oslavovaného v jeho sile a kráse, ako symbolov božstva“. (str. 14)

Velikán Michelangelo je v poradí už tretím projektom realizovaným prekladateľskou dvojicou Štubňa – Lenzi Kučmová v rámci edície Vznešená renesancia. V roku 2018 vyšiel v slovenčine Všestranný Raffael (preklad získal v roku 2019 cenu talianskeho Ministerstva kultúry) a v roku 2019 bola vydaná publikácia Pravdivý Caravaggio.

Diela patriace do rámca populárno-náučnej literatúry predstavujú z translatologického hľadiska osobitú prekladateľskú výzvu, ktorá predpokladá nielen vynikajúce lingvistické a odborné znalosti a široký kultúrno-spoločenský rozhľad, ale aj schopnosť vyvážene spájať rôznorodé štylistické postupy – v tomto prípade odborný výklad (historické a umenovedné fakty v súvislostiach) a rozprávanie (beletrizovaný životopis). Výkladovému postupu zodpovedá zložitejšia vetná stavba (rozsiahle zložené súvetia), presnosť a objektivita vo vyjadrovaní  či odborná slovná zásoba. Dynamiku rozprávačského postupu posilňuje zasa menej formálne vyjadrovanie, výskyt obrazných prvkov (napr. metafory, príslovia, prirovnania, anekdoty) alebo kolokvializmov.

Z pohľadu (odbornej) slovnej zásoby sa prekladatelia museli vyrovnať s terminológiou z viacerých – priamo či nepriamo súvisiacich – vedných oblastí: výtvarné umenie (maľba, architektúra, sochárstvo, kresba), literatúra, história, (kresťanské) náboženstvo, či (grécka) mytológia.

Na záver možno s potešením konštatovať, že uvedená publikácia má potenciál obohatiť slovenský kultúrny priestor nielen v oblasti umenia, ale aj odborného prekladu.