Recenzia
Kamila Kepštová
07.02.2008

Veľká etológia koní - Michael Duruttya - Trinásta komnata živočíšnej ríše

Trinásta komnata živočíšnej ríše

Michael Duruttya

Veľká etológia koní

Košice – Praha, Hipo-dur

Po úspešnom titule Kone od Muráňa  pokračuje vydavateľstvo Hipo-dur ďalšou  výnimočnou  publikáciou autora, publicistu, hipológa a etológa  Ing. Michaela Duruttyu. Jeho Veľká etológia koní v súčasnom kontexte odbornej literatúry postihuje najkomplexnejší  prehľad o životných  prejavoch, sociálnom správaní a psychike koní. Preto by mala byť akousi pomyselnou  bibliou každého hipológa, či už je to chovateľ, pedagóg,  jazdecký profesionál alebo iba človek, ktorý má záujem rozumieť koňom a venovať sa im rekreačne.

     Kniha je rozdelená do štyroch častí. Prvá sa venuje vymedzeniu pojmov psychických prejavov a správania zvierat, vnemových receptorov, vrodenému správaniu, blokádam a hierarchii inštinktov, problematike učenia, motivácie a fyziologických potrieb. Autor analyzuje  mechanizmus vytvárania sociálnych skupín zvierat, spôsoby ich komunikácie, anomálnych prejavov a konfliktov. Vymedzuje jednotlivé kategórie fyziologickej etológie  v súvislosti s potravinovým, vylučovacím, odpočinkovým a pohybovým prejavom koní, ako aj s ich sociálnym a sexuálnym správaním. V druhej časti sa autor venuje etologickému pozorovaniu anglických plnokrvníkov,  životným prejavom žrebcov a kobýl, ich gravidity a ožrebenia. Podrobne rozoberá etológiu žriebät  v jednotlivých časovo vymedzených vývojových fázach (prvých 24 hodín, prvého mesiaca, šiestich mesiacov a etológii ročkov). V tretej časti nájdeme poznatky o životných potrebách a prejavoch koní na pastvine,  čím si pripomenieme aj predchádzajúcu knihu autora Kone od Muráňa. Štvrtou časťou autor uzatvára tematický oblúk celej problematiky  poznatkami z dlhoročného pozorovania a skúmania synchrónneho správania koní a žriebät. Na záver si dovoľujem odcitovať autora: „Priznávam, že v rámci skúmania určitých konkrétnych životných prejavov som sa vo svojom vnútre „prevteľoval“ do objektu skúmania, „stotožnil“ som sa s psychikou určitého koňa... Výsledkom popísaného antropomorfizačného procesu bol môj poznatok, podľa ktorého sa kone v mnohých životných situáciách správajú ako ľudia...“ Aj preto je kniha Michaela Duruttyu nielen Veľkou etológiou koní, ale aj veľkou školou porozumenia a komunikácie.                                                                                                                  Kamila Kepštová