Recenzia
Martina Taneski
30.06.2022

Viac ako učebnica

Publikácia Veroniky Rácovej Základy editorstva 1, ktorá vyšla v uplynulom roku so skromným podtitulom Vysokoškolské učebné texty pred odbor editorstvo a vydavateľská prax, je v skutočnosti oveľa dôležitejším počinom než bežná vysokoškolská učebnica. Nie je neobvyklým javom, že väčšina takýchto textov vychádza z množstva už doposiaľ pohodlne dostupných domácich publikovaných materiálov, z ktorých autor vyexcerpuje a systematicky zoradí „to podstatné“, aby pre študijné účely (už iba) sprístupnil pomerne známy obsah. V prípade knihy Základy editorstva 1 by takéto tvrdenie rozhodne neobstálo.

Do rúk sa nám dostáva ojedinelá publikácia, svojím obsahom suplujúca akútny nedostatok slovenských odborných kníh a štúdií, ktoré by detailne rozoberali aktuálne teoretické aj praktické aspekty z oblasti editorstva a vydavateľskej praxe. Autorka preto musela siahnuť po mnohých zahraničných monografiách, ako aj dohľadávať a systematizovať sporadické a značne rozptýlené zmienky o danej problematike v rámci domácich zdrojov. Napriek tomu, že hlavné kapitoly sú zamerané predovšetkým na neperiodickú knižnú tlač, mnohé z informácií sú platné a prakticky využiteľné aj v oblasti prípravy tlačených a elektronických periodík.  

Prvá kapitola je zameraná na knihu ako predmet, pričom sú popisované typy využívaných väzieb, formát knihy, papier, medzinárodný číselný systém označovania publikácií, špecifiká neperiodických tlačí, ako aj ich grafická úprava a typografia. Práve informácie z poslednej menovanej oblasti považujem za univerzálnejšie využiteľné aj pre tlačené a elektronické periodiká, keďže sa tu venuje pozornosť typografickej úprave stránky a častým typografických chybám, podrobnejšie sa rozoberá zarovnanie textu a odsadenie odsekov, typy písma či problematika nerozdeliteľných väzieb. Prínos tejto časti spočíva aj v systematizácii sprístupňovaných poznatkov.

Zatiaľ čo druhá kapitola, zameraná na stručný (trojfázový) prehľad diania na slovenskom knižnom trhu po novembri 1989, zhŕňa poznatky novších publikovaných prác (J. Halada, J. Šmejkalová, J. Šrank a i.), tretia a podstatne rozsiahlejšia stať je už väčšmi výsledkom vlastnej heuristiky autorky. Rácovej charakteristika vydavateľského prostredia kriticky nadväzuje na prácu V. Pistoriusa, pričom prehodnocuje jeho jednosmerný lineárny model (Autor → Vydavateľ → Distribútor → Kníhkupec → Čitateľ) a na základe súčasného technologického pokroku, nových marketingových stratégií a možností spätnej väzby čitateľa predkladá model aktualizovaný o realistickejšie vnímanie obojsmernosti vzťahov a procesov prebiehajúcich medzi jednotlivými participantmi: Autor ↔ Vydavateľ ↔ Distribútor ↔ Kníhkupec ↔ Čitateľ. Obzvlášť pozitívne hodnotím rozvinutie a charakteristiku vzťahov vydavateľa s editorom, prekladateľom, ilustrátorom, grafikom (a grafickým štúdiom), tlačiarňou a s médiami. (s. 47 – 88)

Napriek širokému obsahovému záberu nejde iba o technický popis knihy, knižného trhu, vydavateľského prostredia a vysvetlenie autorského práva, na ktorom v rámci publikácie spolupracovala aj JUDr. Paulína Hovančáková, ale nachádzame tu skutočné súvislosti, ktoré zasadzujú teoretické poznatky do rámca reálnych procesov prebiehajúcich na slovenskom knižnom trhu. Takisto máme k dispozícii značné množstvo doplňujúceho materiálu v podobe užitočných grafov, schém, náčrtov, sprehľadňujúcich tabuliek a obrazovej i textovej prílohy, z obsahu ktorej vyzdvihujem najmä zaradenie častí rozhovorov s riaditeľom vydavateľstva Slovart Jurajom Hegerom a Evou Mládekovou z Vydavateľstva Tatran.

Problematike editorstva a vydavateľskej praxe sa v slovenskom akademickom prostredí ešte donedávna nevenovala systematická pozornosť, no práce niektorých súčasných vedcov, medzi nimi najmä odborné a vedecké výstupy Veroniky Rácovej, konečne posúvajú výskum v tejto oblasti dopredu, čoho dôkazom je aj perspektívna a obzvlášť aktuálna publikácia Základy editorstva 1.

 

Veronika Rácová: Základy editorstva 1. Vysokoškolské učebné texty pred odbor editorstvo a vydavateľská prax

Nitra: UKF, 2021