Recenzia
Jana Kičura Sokolová
03.01.2019

Vizuálne príťažlivá s hitparádovým odratúvaním významných osobností

„Celé svetové dejiny sa zhusťujú do životného príbehu dôležitých ľudí.“ Ralph Waldo Emerson

Hovorí sa, že ľudia tvoria dejiny a jednotlivec dokáže ovplyvniť ich charakter. Dôkazom toho má byť aj publikácia Dejiny plné ľudí s podtitulom 100 + 2 osobností 20. storočia. Pôvodne ide o originál amerického vydavateľstva od anglického autorského tandemu Iana Whitelawa a Julie Whitakerovej.

Kľúčom k zostaveniu publikácie (v materskom vydaní so 100 osobnosťami 20. storočia) sa stala špeciálne na tento účel vytvorená matematická rovnica, ktorá odpočítava od 100 po 1 najvplyvnejšie postavy minulého storočia (knihu otvára Ray Kroc, zakladateľ americkej spoločnosti McDonald’s, a uzatvára teoretický fyzik Albert Einstein). Použitá rovnica vychádza predovšetkým zo záujmu obyčajných ľudí o osobnosti prostredníctvom internetového vyhľadávania. Zoznam najvplyvnejších ľudí 20. storočia rozdeľuje dejinné postavy do piatich oblastí ľudskej činnosti: Politika a vodcovia, Kultúra a umenie, Veda a technológia, Obchod a podnikanie, Spisovatelia a myslitelia. Jednotlivé kategórie nie sú prezentované rovnomerne, väčšina medailónov je zastúpená v kategórii Politika a vodcovia, najmenej sa ich ocitá v kategórii Obchod a podnikanie.

Kompozične je kniha zostavená tak, že ju nie je nutné čítať odčítavaním od 100 do 1. Čitateľ môže postupovať chronologicky, resp. podľa už spomínaných kategórií, súčasne je možné nájsť medzi príspevkami viaceré súvislosti (Simone de Beauvoir – Jean-Paul Sartre). Publikácia tak vo všeobecnosti predstavuje medailóny – portréty, ktoré prostredníctvom popularizačného štýlu (obvykle na dvojstrane, výnimkou sú osobnosti, ktoré sa ocitajú v závere, tým je venovaný väčší priestor) zaznamenávajú krátky životopis a osudové míľniky osobnosti, ktorá ovplyvnila, či už pozitívne alebo negatívne (v závislosti od nazerania) dejiny 20. storočia. Jednotlivé postavy dejín sú zachytené na fotografiách a každá z nich je uvedená krátkou anotáciou, zároveň na záložke sa pri danej osobnosti opakuje rubrika Prepis dejín, ktorá prostredníctvom zaujímavej udalosti zo života v stručnosti zdôrazňuje význam osobnosti na chod dejín. Jazyk knihy uvoľňuje informačnú nasýtenosť príspevkov, je čitateľsky príťažlivý a medzititulky sprehľadňujú orientáciu v texte a informáciách.

V kontexte celej publikácie však vyvstáva otázka, či „objektívna matematická rovnica“ dokáže osloviť aj neamerického čitateľa, predsa len najviac osobností, až 39, sa narodilo v USA a 11 z nich sa umiestilo do 20. miesta (napr. Henry Ford na 2. mieste rebríčka). Rovnako sa do zoznamu dostalo len dvanásť žien, čo predstavuje 12 % osobností ženského pohlavia, pričom žiadna z nich nemá zastúpenie v prvej desiatke (na 13. mieste sa nachádza Marilyn Monroe a v dvadsiatke sa objavuje aj Marie Curie). Slovenské vydanie je doplnené o + 2 osobnosti (prečo nie viac?), Milana Rastislava Štefánika a Alexandra Dubčeka, na medailónoch ktorých sa autorsky podieľal spisovateľ – publicista Ján Čomaj.

Dejiny plné ľudí je vizuálne príťažlivá, prehľadná publikácia, ktorá stavila na hitparádové odratúvanie významných osobností po tú najvplyvnejšiu. Takáto konfrontácia môže byť pre zorientovaného čitateľa pomerne zábavná, z odborného hľadiska však kniha predstavuje pomerne stručnú populárno-náučnú publikáciu so základnými faktografickými údajmi o osobnostiach svetových dejín minulého storočia.
 
Jana Kičura Sokolová