Recenzia
Zuzana Galovičová
19.10.2006

Vydavatelia v 18. storočí - Ivona Kollárová - Vydavatelia trochu inak

Vydavatelia trochu inak

Vydavatelia trochu inak

Ivona Kollárová

Vydavatelia v 18. storočí

Bratislava, Veda 2006

Publikácia je výsledkom niekoľkoročného autorkinho výskumu prameňov zachovaných na Slovensku a v Maďarsku, do ktorého sa pustila z individuálneho záujmu. Vypracovala štúdie o vydavateľských projektoch Mateja Bela a bratislavského tlačiara Jána Michala Landerera a doplnila ich zaujímavým náčrtom konkurenčných vzťahov medzi vydavateľmi v tomto období. Hlbší záujem o vydavateľské zámery polyhistora Mateja Bela u autorky vzbudila jeho korešpondencia. Analýza materiálu jej umožnila odkryť problémy vtedajšej distribúcie, subskripcie, recepcie, nazrieť do vzťahov a spolupráce medzi tlačiarmi, kolportérmi, kníhkupcami. Zaujímavé informácie prináša o dostupnosti vydaní, o financovaní či sponzorovaní vydavateľskej činnosti, o prekladoch, vydávaní biblických textov a náboženských kníh, o príprave a vydávaní uhorskej historiografie a vlastivedy (Prodomus, Adparatus, Notitia), učebníc, slovníkov, ľudovej zdravovedy, ako aj prvého uhorského periodika Nova Posoniensia. Napriek mimoriadnemu úsiliu M. Bela sa veľká časť jeho nápadov neuskutočnila, lebo presiahla možnosti vtedajšieho vydavateľského priestoru. Negatívnu úlohu zohrala aj jeho neochota rešpektovať obchodno-existenčné záujmy kníhkupcov.

 Druhá štúdia je sondou do vydavateľského procesu úspešnej landererovskej tlačiarne, oboznamuje nás s prostredím, cenzúrou, formovaním vydavateľského a autorského práva a pod. Okrem ťažiskového vydavateľského programu uvádza aj príležitostné vydania, ktorým sa Landerer zaradil medzi uhorských vydavateľských magnátov. Zaujímavou kapitolou knihy je pohľad na konkurenčné vzťahy vydavateľov 18. storočia dokumentované príkladom Landerer – Packo. Po vzniku novej tlačiarne sa stupňuje napätia medzi vydavateľmi a zákazníkmi, boj o trh s učebnicami, kalendármi, narastá vplyv cenzúry na rozvoj vydavateľskej činnosti a tým aj nechuť pracovať s novými autormi.

Zuzana Galovičová