Recenzia
Peter Kosmály
13.09.2004

Základy slovenskej verzológie

Kniha o verši a veršovaní

František Štraus: Základy slovenskej verzológie

Bratislava, Literárne informačné centrum 2003

Najnovšej knihe popredného slovenského verzológa a profesora literatúry Františka Štrausa Základy slovenskej verzológie predchádzali mnohoročné verzolologické výskumy a práce autora, z najdôležitejších spomeňme aspoň Základy informačnej analýzy verša (2002), Základy exaktného rozboru verša (1970, spolu s J. Sabolom) a Príručný slovník literárnovedných termínov (2002), ako aj výskumy Hviezdoslavovej strofiky.

V prvej kapitole Verzológia – disciplína poetiky, autor definuje verzológiu a jej súčasti prozódiu, metriku, strofiku a sémantiku verša. V nasledujúcich častiach knihy sa o jednotlivých subdisciplínach verzológie hovorí podrobnejšie.

Hneď v druhej kapitole, venovanej základným pojmom verzológie, autor čitateľa sprevádza od základných poznatkov o verši a jeho zvukovej stavbe a prozodických vlastnostiach jazyka k poznatkom o rytme a metre, rytme a sémantike verša a k zhrnutiu o mieste a postavení jednotlivých prvkov vo verši. Podkapitola o vertikálnom a horizontálnom rozbore verša je zase stručným, ale dôležitým úvodom do metód výskumu verša. S touto časťou súvisí aj piata kapitola, v ktorej František Štraus približuje vývoj verzologického výskumu, často na pozadí historických polemík najnovších verzologických teórií a sumarizuje základné inštrukcie pri analýze verša.

Obsahom tretej kapitoly, svojím vyše 100-stranovým rozsahom najdlhšej, je rozdelenie a popis veršových systémov, od časomiery cez sylabizmus a sylabotonizmus až po voľný verš, ale najmä ich uplatnenie v slovenskej poézii. Po rozboroch a schémach jednotlivých veršových systémov, ktoré sú náročné na pozornosť, nasleduje záverečná štúdia kapitoly, v ktorej autor predošlé informácie prehľadne začlenil do stručných dejín slovenského verša a veršových systémov. Podrobne tu rozoberá aj významné slovenské literárnovedné polemiky.

Štvrtá kapitola sa venuje strofike. Je rozdelená do dvoch celkov, do časti o rýme a časti o strofe. V časti o rýme nájdeme charakteristiky rýmu a jeho vzťahov k eufónii, metru, veršu a strofe a popis sémantických funkcií rýmu. O strofe a najrôznejších strofickým útvaroch sa čitateľ dozvie v druhej časti štvrtej kapitoly.

Kniha Základy slovenskej verzológie zhŕňa základné poznatky o verzológii a slovenskom verši a svojím charakterom je v prvom rade určená najmä vysokoškolským študentom a učiteľom, je vynikajúcim čítaním aj pre začínajúcich autorov a všetkých, čo sa hlbšie zaujímajú o poéziu.

Peter Kosmály